การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

PDF File
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
PDF File
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
PDF File
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี