tot logo
tot logo

ค้นหาบริการสำหรับคุณ


ฉันต้องการ
สำหรับ
ค้นหาบริการ!

Promotion

โปรโมชั่นสำหรับคุณ

teaser default
Internet/Fiber

อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แท้ โปรโมชั่น Gigabolt เน็ตแรง ราคาโดนใจ สบายกระเป๋า
TOT fiber 2U อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% โปรโมชั่น Gigabolt
มีให้เลือกถึง 5 ระดับความเร็ว ในราคาสบายกระเป๋า และพิเศษยิ่งขึ้นรับส่วนลดรายเดือนเพิ่มอีกเมื่อทำสัญญา 24 รอบบิลฟรี! ค่าติดตั้ง ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือเปลี่ยนแพ็กเกจ และค่าบำรุงรักษารายเดือน ทั้งยังได้รับสิทธิ์ซื้ออุปกรณ์เสริมราคาพิเศษ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 
HeadBotton
Table
Other
Botton_Only

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่ gigabolt 25 ธ.ค. 62 – 30 ก.ย. 63
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 3. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรกโดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 4. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ ทีโอที ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 5. ***กรณีระดับความเร็ว 1Gbps/500Mbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ ทีโอที มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LANเท่านั้น
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้เหมาะสำหรับให้บริการทุกประเภทลูกค้า โดยการให้บริการจะเป็นมาตรฐานเดียวกับลูกค้าบ้านพักอาศัย
 7. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ Hi-speed internet ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้หรืออัตราพิเศษตามที่ ทีโอที กำหนดในช่วงเวลานั้น
 8. กรณีที่ใช้บริการ Hi-speed internet ของ ทีโอที อยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆสามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้โดยระยะสัญญาเหลือมากกว่า 12 รอบบิลจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 9. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายบริการเสริมที่ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
 10. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
  • ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก ทีโอที ในระยะเวลา 15 วันก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก
  • ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการโดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ ทีโอที กำหนด
 11. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 9ผู้ใช้บริการจะต้อง
  • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็คเกจ โดยคำนวณจากอัตราคิดลด
  • บริการ TOT Fiber2U : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณจากอัตราคิดลด

   ตัวอย่าง การคำนวณอัตราคิดลด

  • นำ ONU 4Port Wireless ที่ยืมไปใช้งานมาคืนในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพที่ ทีโอที กำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ ทีโอทีกำหนด
 12. ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์
 • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
 • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ ทีโอทีมิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น
ดูโปรโมชั่นอื่น

TOT fiber 2U

โปรโมชั่น Gigabolt เน็ตแรง ราคาโดนใจ สบายกระเป๋า

Your Stories

ข่าวและบทความสำหรับคุณ

ติดตามข่าวและบทความที่น่าสนใจได้ที่นี่
TOT network
covering all over Thailand, get set for service

TOT service, technician takes good care. So impressive that turn office Internet into TOT. Since the first start, only Using once was in trouble, but delivered a quick troubleshoot.
TOT Testimonial
Sompron Vittayarungsipong from Ratchaburi
Now, using fiber optic Internet. Great choice!! No buffering. Get troubleshoot support easily. Fast support.
TOT Testimonial
Tanapron Kamhongsa from Yasothon
High and fast speed. Quick fixed. Happy with TOT home Internet. Try it and love it.
TOT Testimonial
Sirachut Kanjanaputtama from Samut Sakhon
Using TOT Fiber2U in a nearly full year. High speed without running slow. After taking service, never having big trouble, even once.
TOT Testimonial
Veerasuk Somboontanakit from Bangkok
Enjoy service for all. Truly impressed. Once report failure, support team call back shortly. Unless running into big trouble, getting all fixed in just a brief moment.
TOT Testimonial
Jukkrit Kritsuwan from Phangnga
banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5