ก้าวทันโลกแห่งการเรียนรู้

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดียครบวงจร


หลากหลายทางเลือกสู่การเรียนรู้ เช่น บริการระบบสนับสนุนบริหาร จัดการการเรียนการสอนและฝึกอบรมแก่บุคลากรขององค์กรหรือนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษา และบริการเนื้อหาสาระ ความรู้ต่างๆบทเรียน และข้อสอบออนไลน์สำหรับ บุคคลทั่วไปและนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ดูรายละเอียด