ทำงานมุ่งมั่นเป็นเลิศ

บริหารอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย


การกำกับดูแลกิจการที่ดี


CG & CSR

กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) หมายถึง ขอบเขตของหน้าที่ และแนวปฏิบัติ ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในการดําเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์