SME tips

[TOT]COVER12_Mobile_InsideBanner
SME-tips

Smart classroom คืออะไร? สำคัญอย่างไรในยุคดิจิทัล
บทความนี้จะนำคุณมารู้จักกับ Smart Classroom พัฒนาการใหม่ของการศึกษาในห้องเรียน และความสำคัญกับโลกดิจิทัล

การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เทคโนโลยีต่างๆ ของโลกนั้นถูกพัฒนาขึ้นไปอย่างก้าวกระโดด รวมไปถึงรากฐานสำคัญของโลก ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ “ระบบการศึกษา”  ซึ่งการเข้ามาของยุคดิจิทัล ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ของการเรียนการสอนที่มีชื่อว่า “Smart Classroom”

บทความนี้จะนำคุณมารู้จักกับ Smart Classroom พัฒนาการใหม่ของการศึกษาในห้องเรียน และความสำคัญกับโลกดิจิทัล

ทำความรู้จักกับ Smart Classroom

Smart Classroom คือการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมภายในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดต่อการเรียนรู้ โดยการนำนวัตกรรม เครื่องมือที่ทันสมัย และมัลติมีเดียต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในห้องเรียน

ยกตัวอย่างเช่น ระบบนำเสนอการเรียนการสอนผ่านจอมอนิเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรือแท็บเล็ตสำหรับผู้เรียน เครื่องปรับอากาศภายในห้อง และอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

what-is-smart-classroom1

โดย Smart Classroom นั้นจะถูกสร้างขึ้นมาได้ จะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 5 ดังนี้

องค์ประกอบทั้ง 5 ของ Smart Classroom

 

 • S: Showing - มีเทคโนโลยีที่ผู้สอนต้องการจะนำเสนอออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่นอุปกรณ์มัลติมีเดียต่างๆ อย่าง คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ รวมไปถึงซอฟแวร์จำเป็นต่างๆ
 • M: Manageable - มีระบบการบริหารด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน เครื่องปรับอากาศ ระบบอินเทอร์เน็ต
 • A: Accessible - สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ของห้องเรียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น eBook ประกอบบทเรียน หรือ การเรียนการสอนแบบย้อนหลัง
 • R: Real-time interactive - ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีภายในห้องเรียนได้
 • T: Testing - มีบททดสอบที่สามารถวัดระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป็นการยกระดับของการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม มีจุดเด่นที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอนโดยมีมัลติมีเดียต่างๆ เป็นสื่อกลาง อีกทั้งผู้สอนยังสามารถวัดผลลัพท์ ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของ Smart Classroom ก็ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ภายในห้องประชุมของสถานประกอบการต่างๆ เพื่อยกระดับความเข้าใจระหว่างผู้สื่อสาร และผู้รับสารด้วยเช่นกัน


Smart Classroom กับยุคดิจิทัล


แนวคิดของ Smart Classroom นั้นถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนนั้นได้รับสารอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด รวมถึงขยายขอบเขตของการเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด การเข้ามาของยุคดิจิทัลที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญ จึงทำให้ Smart Classroom สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

โดยการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีกับ Smart Classroom นั้น สามารถสร้างข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมได้ ดังนี้

 1. ขอบเขตของการเรียนรู้มีไม่จำกัด 
  ในระหว่างการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมของสิ่งที่เรียนได้ในทันที ทำให้เปิดกว้างต่อการคิดและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงตัวผู้สอนเองก็สามารถนำเสนอข้อมูลสมทบเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกัน

 2. การประมวล Data จากตัวผู้เรียน 
  ระบบสามารถบันทึกสถิติของต่างๆ ของผู้เรียนเอาไว้ได้อย่างเป็นดี เช่น ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนขณะอยู่ในห้องเรียน หรือคะแนนจากผลการทดสอบต่างๆ ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาประมวลเพื่อวิเคราะห์ และออกแบบแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมได้ง่ายดายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถติดตามระดับความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อการให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

 3. เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้จากทุกที่
  ในกรณีที่ต้องการทบเทียนบทเรียน หรือดูการเรียนการสอนแบบย้อนหลัง ก็สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่เพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไว้เท่านั้น

what-is-smart-classroom2

ปัจจุบัน Smart Classroom กำลังได้รับความนิยม ได้มีการรำแนวคิดนี้ไปใช้ภายในสถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อให้เหล่านักเรียนมีสภาพแวดดล้อมที่เหมาะสม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม ผู้สอนก็นับว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่จะสามารถดึงศักยภาพของ Smart Classroom นี้ออกมาได้ดีที่สุด ผู้สอนจึงต้องมีการไตร่ตรองแผนการเรียนการสอน มีเทคนิคการนำเสนอ และมีความเอาใจใส่ที่ดี ผู้เรียนจึงจะเกิดการพัฒนาตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้