แบบฟอร์ม ขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้บริการข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนิติบุคคล

เอกสารประกอบเพื่อเปิดสิทธิ์ใช้งาน
  1. แบบฟอร์ม ขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้บริการข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนิติบุคคล
  2. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 180 วัน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการฯผู้มีอำนาจ)พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความด้านล่างของสำเนา“เพื่อมอบอำนาจเปิดสิทธิ์ให้ ................................................................................. เข้าใช้บริการข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบ NT-TOT eService”
  4. สำเนาบัตรประชาชนของตัวท่านเอง (User ผู้ได้รับมอบอำนาจให้มีสิทธิ์) พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความด้านล่างของสำเนา “เพื่อเปิดสิทธิ์เข้าใช้บริการข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบ NT-TOT eService”
กรุณาระบุ User Name (Email) ที่ต้องการให้บริการ
User Name (Email) ..........................................................................................................................................................................................
หมายเลขที่ต้องการให้บริการ
1. .................................................... 2. .................................................... 3. .................................................... 4. .....................................................
5. .................................................... 6. .................................................... 7. .................................................... 8. .....................................................
9. .................................................... 10. ................................................... 11. ................................................... 12. ...................................................
13. ................................................... 14. ................................................... 15. ................................................... 16. ...................................................
17. ................................................... 18. ................................................... 19. ................................................... 20. ...................................................
21. ................................................... 22. ................................................... 23. ................................................... 24. ...................................................
(หากท่านมีหมายเลขบริการที่ต้องการมากกว่านี้ท่านสามารถแนบเป็นเอกสารเพิ่มเติมได้)
รายการที่ขอเปิดสิทธิ์ได้
  • ข้อมูลการใช้งาน (แพ็กเกจของคุณ, สลับความเร็ว, แสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ, ขอสำเนาใบแจ้งค่าใช้บริการ, รายละเอียดการใช้งาน)
  • เปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ
................................................................................................

ชื่อ-นามสกุลของผู้ติดต่อ (Contact Name)

................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)