อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

sip-truck-03
SIP Trunk

การเชื่อมอุปกรณ์ตู้สาขาแบบ IP PABX, SIP Server, Call Manager เข้ากับชุมสาย SoftSwitch

เป็นการเชื่อมอุปกรณ์ตู้สาขาแบบ IP PABX, SIP Server, Call Manager เข้ากับชุมสาย SoftSwitch โดยใช้ SIP Protocol ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนโครงข่าย IP และให้บริการลักษณะเดียวกับบริการ ISDN-PRI

โดย SIP Trunk Solution ของทีโอที มีความโดดเด่นดังนี้
• สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ตู้สาขาแบบ IP PABX, SIP Server, Call Manager
• รองรับการกำหนดวงจรภายใน Trunk (Concurrent) และเลขหมายได้ตามความต้องการลูกค้า

solution-02