TOT_official_Oct_web mobile  insidebanner
SME-tips

เทคโนโลยี กุญแจสำคัญของข้าราชการยุคใหม่ ยกระดับการบริการสู่โลกอนาคต
หน่วยงานราชการสุดล้ำ นำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนระบบการทำงาน ยกระดับ สร้างภาพลักษณ์ของข้าราชการยุคใหม่ ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริการประชาชน พร้อมเดินหน้าสู่โลกอนาคต
เทคโนโลยี กุญแจสำคัญของข้าราชการยุคใหม่ ยกระดับการบริการสู่โลกอนาคต

ในยุค Thailand 4.0 ที่ประเทศขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้ทุกองค์กรนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกัน ‘หน่วยงานราชการ’ ก็นำเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้นถือเป็นการยกระดับบุคลากรสู่การเป็นข้าราชการยุคใหม่ เพื่อลบล้างภาพจำเดิมๆ ที่เคยมีในอดีต และเพื่อให้สอดรับกับกระแสโลกยุค 4.0 และกติกาใหม่ของโลก โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการให้บริการใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น


พัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการทำงานยุคใหม่

หากต้องการยกระดับข้าราชการยุคใหม่ จำเป็นที่จะต้องเสริมทักษะให้แก่บุคลากรทุกคน หากมีความพร้อมมากเท่าไหร่ก็เปรียบเสมือนการมีต้นทางที่ดี ทำให้การพัฒนาในด้านต่างๆ ก้าวหน้ามากขึ้น โดยการพัฒนาและส่งเสริมทักษะบุคลากรนั้นประกอบไปด้วย การพัฒนากระบวนการคิดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ ทักษะการยืดหยุ่นที่สามารถปรับตัวเพื่อทำงานได้ทุกหน้าที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเข้าใจวิธีการทำงานในรูปแบบดิจิทัล กล่าวได้ว่าเมื่อพัฒนาบุคลากรก็สามารถยกระดับหน่วยงานให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ได้ไม่ยาก อีกทั้งอาจได้ค้นพบศักยภาพใหม่ๆ ในตัวบุคลากร สามารถต่อยอดและพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TOT_official_Oct_web 1

นอกจากปรับโครงสร้างบุคลากรแล้ว เรื่องทัศนคติในการทำงานเป็นทีมก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน โดยทีมต้องมีส่วนในการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน รู้หน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานในระบบราชการได้ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเดินไปข้างหน้าร่วมกัน พร้อมตอบรับนโยบายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


TOT_official_Oct_web 2

การจัดระบบทำงานแบบดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลถือเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากภาพรวมของระบบการทำงานยุค 4.0 จะเน้นเข้าไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลในหน่วยงานมาไว้ในระบบกลาง ทำให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของกันและกันได้ ซึ่งหน่วยงานใดมีระบบ Back Office อยู่แล้วแต่ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่ จึงต้องปรับระบบให้สามารถรองรับการทำงานในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ยิ่งหากมีการผนวกทักษะ Digital Literacy เข้าไปเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจในเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ก็ถือเป็นตัวช่วยเสริมแก่ข้าราชการยุคใหม่ให้ก้าวไปสู่ความทันสมัยได้ง่ายยิ่งขึ้น 

TOT_official_Oct_web 3

นอกจากนี้ บางหน่วยงานยังได้มีการสร้างแอปพลิเคชัน HR ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในส่วนต่างๆ ให้พร้อมอำนวยความสะดวกในทุกส่วน ซึ่งช่วยให้สามารถดูข่าวสารการรับสมัครงาน ดูข้อมูลส่วนบุคคล สมัครเข้าอบรม และยื่นคำร้องต่างๆ ได้ ถือว่าครอบคลุมทุกความต้องการ

การใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการทำงาน ไม่เพียงแค่ให้ความสะดวกสบายเท่านั้น ยังมีผลพลอยได้อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ช่วยลดขั้นตอนการทำงานไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน จัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในอนาคต ลดการใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองงบประมาณ เช่น ลดการใช้เอกสารเพื่อกรอกรายละเอียดสมัครงาน ตลอดจนมีความโปร่งใส จึงสามารถนำงบประมาณที่เหลือไปสร้างประโยชน์และต่อยอดทางด้านอื่นๆ ได้ด้วย


ช่องทางการบริการตอบโจทย์พฤติกรรมคนยุคใหม่

ในแต่ละวันมีประชาชนเข้าไปติดต่อหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้ทุกคนเกิดความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจหลังจากเข้ารับบริการ หน่วยงานจะต้องปรับการบริการให้มีความทันสมัย ย่นระยะเวลาและลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทุกวันนี้คนมักใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ต้องการความรวดเร็วทันใจ อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทั้งนี้ทั้งหมดนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งช่วยยกระดับหน่วยงานตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

TOT_official_Oct_web 4

เพื่อเป็นการยกระดับข้าราชการยุคใหม่ หน่วยงานต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาช่องทางการให้บริการประชาชนแบบก้าวล้ำทันยุคดิจิทัล เช่น ระบบจองคิวก่อนเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันสำหรับติดตามคำร้องขอต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตาม หรือเช็กสถานะการติดต่องานต่างๆ ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถคาดเดาช่วงเวลาการรับบริการได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หลายหน่วยงานยังเพิ่มช่องทางพิเศษ ให้สามารถขอเอกสารราชการผ่านเว็บไซต์ได้ อีกทั้งการยื่นชำระค่าธรรมเนียมหรือภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากช่วยลดการใช้กระดาษ สามารถใช้เอกสารได้ทันที ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทาง จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเข้ามาช่วยให้หน่วยงานและประชาชนสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งยังตอบโจทย์สถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมอีกด้วย

TOT_official_Oct_web 5

อินเทอร์เน็ตตัวช่วยเรื่องความปลอดภัย

หลังจากพัฒนาระบบการทำงานภายในและภายนอกให้ก้าวทันโลกแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ข้าราชการยุคใหม่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เพราะหากเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจะส่งผลกระทบในวงกว้าง ไม่เพียงทำให้หน่วยงานเสียชื่อเสียง แต่ยังขาดความน่า เชื่อถือไปจนถึงการทำงานต้องหยุดชะงัก และอาจต้องสูญเสียงบประมาณอย่างไม่อาจประเมินมูลค่าได้ ดังนั้นการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ความเสถียรสูง และความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ซึ่ง TOT มีบริการที่เหมาะสำหรับหน่วยงานราชการ คือ TOT Business Solution Expert ผู้ช่วยที่เชื่อมโยงทุกคนได้เพียงปลายนิ้ว ให้ทุกๆ หน่วยราชการไทยทำงานได้อย่างมั่นใจ ราบรื่น มีประสิทธิภาพ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ https://bit.ly/3kOTA4q

*หมายเหตุ TOT Business Solution Expert เฉพาะพื้นที่ที่มีโครงข่ายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

 

จะเห็นว่าการปรับตัวเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นข้าราชการยุคใหม่ ถือเป็นเรื่องท้าทายที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ ด้วยวิธีปรับระบบการทำงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกสบายเท่านั้น ยังช่วยประหยัดงบประมาณด้านต่างๆ อีกด้วย ทั้งหมดจึงเป็นแนวทางที่ช่วยผลักดันให้หน่วยงานราชการสามารถเทียบเท่าองค์กรเอกชนระดับแนวหน้า และเป็นตัวช่วยพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน