mobile
Blog

ทำความรู้จักกับ WiFi ที่ใช้ตามบ้านกันเถอะ
WiFi เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมที่ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุ
wifi1
ประโยชน์ของ wifi มีอะไรบ้าง
1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบเครือข่าย . 2. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน 3. ใช้มาตรฐาน IEEE 802 เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
wifi 5.0
5 GHz
ข้อดี 5 GHz ได้ความเร็วสูงขึ้นไม่รบกวนผู้ใช้ไกลกัน ข้อเสีย 5 GHz ระยะทางสั้นลง เพราะคลื่นความถี่สูงระยะทางจะไกล้กว่ากว่าความถี่ต่ำ การนำไปใช้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเหมาะกับ ดูหนังที่มีความระเอียดสูง เล่นเกมออนไล์ รวมถึงการเทรดหุ้น ปัญหาที่พบบ่อย ปล่อยสัญญาณได้อ่อน
wifi 2.4
2.4 GHz
ข้อดี 2.4 GHz คลื่นสัญญาณไปได้ไกล ข้อเสีย 2.4 GHz มีข้อจำกัดเรื่องช่องสัญญาณ เเละสัญญาณชนกัน การนำไปใช้ ควรใช้เล่นโซเชียลมิเดียต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ปริมาณเน็ตมาก เช่น facebook instragram หรือเว็บไซต์ต่าง ปัญหาที่พบบ่อย สัญญาณรบกวนเยอะ
Goft-01


Choose internet
Lina Connect