Teaser Mobile_Net at Home_01
อินเทอร์เน็ต / ไฟเบอร์

“เน็ตอยู่บ้าน” 100/50 Mbps เพียง 390 บาท/เดือน ฟรี! ค่าใช้บริการ 3 รอบบิล
TOT fiber 2U อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% โปรโมชั่น “เน็ตอยู่บ้าน”
กระทรวงดีอีเอสจับมือ TOT เพิ่มมาตรการเน็ตบ้านฟรี ช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19  กับโปรโมชั่น “เน็ตอยู่บ้าน” ด้วยความเร็ว 100/50 Mbps ระยะเวลาสัญญาใช้บริการ 12 เดือน ให้ประชาชนใช้งานฟรี 3 เดือน โดยฟรีค่าใช้จ่ายแรกเข้า และค่าติดตั้งสำหรับผู้ใช้บริการต่อเนื่องจนครบตามระยะเวลา ค่าบริการเพียง 390 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์แพ็กเกจดังกล่าวได้ ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2563

ฟรี! ค่าติดตั้ง ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือเปลี่ยนแพ็กเกจ ค่าประกันอุปกรณ์ และค่าเช่าอุปกรณ์ปลายทาง
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  1)  ระยะเวลา : 10 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2563

  2)  อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  3)  กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก  โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)

  4) ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ ทีโอที ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ

  5) รายการส่งเสริมการขายนี้เหมาะสำหรับให้บริการทุกประเภทลูกค้า โดยการให้บริการจะเป็นมาตรฐานเดียวกับลูกค้าบ้านพักอาศัย

  6) เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ Hi-speed internet ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้  หรืออัตราพิเศษตามที่ ทีโอที กำหนดในช่วงเวลานั้น

  7)  กรณีที่ใช้บริการ Hi-speed internet ของ ทีโอที อยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ  สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้โดยระยะสัญญาเหลือมากกว่า 12 รอบบิล  จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท

  8)  การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่

               -  ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก ทีโอที ในระยะเวลา 15 วัน  ก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก

               -  ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ  โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ ทีโอที กำหนด

  9)  กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 7 ผู้ใช้บริการจะต้อง

             -  ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็คเกจ  โดยคำนวณจากอัตราคิดลด

             -   บริการ TOT Fiber2U : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณจากอัตราคิดลด

 

ตัวอย่าง การคำนวณอัตราคิดลด Detail Back

             -  นำอุปกรณ์ ONU ที่ยืมไปใช้งานมาคืนในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพที่ ทีโอที กำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ ทีโอที  กำหนด

  10) ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์

              -   ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ

              -  ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

              -  ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน

              -  เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ ทีโอที  มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น

ดูโปรโมชั่นอื่น

Net at Home_Thumbnail_01
TOT fiber 2U

มาตรการเน็ตบ้านฟรี ช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19
Gigabolt_Thumbnail_01
TOT fiber 2U

โปรโมชั่น Gigabolt เน็ตแรง ราคาโดนใจ สบายกระเป๋า
008
TOT 008

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TOT 008 ราคาประหยัด
Special for TOT Customer_Promotion_Thumbnail_01
TOT Mobile

โปรโมชั่น "Special for TOT Customer"
thumbnail
TOT Mobile

โปรโมชั่น "Infinite Plus+" เล่นเน็ตลื่น ทั้งวัน