โปรโมชั่น
Get Great Deals!

ไม่อยากพลาดทุกโปรโมชั่น


New_Work@Home_Teaser Mobile_01
อินเทอร์เน็ต / ไฟเบอร์

โปรโมชั่น Work@home ทำงานที่บ้านง่าย ๆ จะเรียน-สอน ซื้อขาย ออนไลน์ ก็เร็วแรง หรือจ่ายบิลก็สบาย
TOT fiber 2U อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% โปรโมชั่น Work@home
ช่วงนี้เวิร์กด้วยเน็ตบ้านแรงๆ TOT fiber 2U กับโปรโมชั่น Work@Home ด้วยความเร็ว 300/300 Mbps ให้คุณทำงานที่บ้านได้ง่ายๆ จะเรียน-สอน  ซื้อขาย ออนไลน์ ก็เร็วแรง หรือจ่ายบิลก็สบาย ค่าบริการเพียง 300 บาท/รอบบิล ตั้งแต่รอบบิลที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 590 บาท/รอบบิลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ระยะสัญญา 21 รอบบิล

ฟรี! ค่าติดตั้ง ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือเปลี่ยนแพ็กเกจ และค่าบำรุงรักษารายเดือน ทั้งยังได้รับสิทธิ์ซื้ออุปกรณ์เสริมราคาพิเศษ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1) ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.63 – 31 ธ.ค.63

( ** ค่าบริการ 300 บาท/รอบบิล ตั้งแต่รอบบิลที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 และ 590 บาท/รอบบิล ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ระยะสัญญาใช้บริการ 21 รอบบิล)

2) อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

3) กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก

โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)

4) ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ ทีโอที ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับใน

การ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้น ๆ

5) รายการส่งเสริมการขายนี้เหมาะสำหรับให้บริการทุกประเภทลูกค้า โดยการให้บริการจะเป็นมาตรฐานเดียวกับลูกค้า

บ้านพักอาศัย

6) เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ Hi-speed

internet ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรืออัตรา

พิเศษตามที่ ทีโอที กำหนดในช่วงเวลานั้น

7) กรณีที่ใช้บริการ Hi-speed internet ของ ทีโอที อยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการ ส่งเสริมการขายนั้น ๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้โดยระยะสัญญาเหลือมากกว่า 12 รอบบิล จะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
*** แพ็กเกจ work@home เป็นการให้บริการ FTTx ในราคาพิเศษเพียงบริการเดียว กรณี ลูกค้าที่เดิมใช้แพ็กเกจที่มีหลายบริการ (Bundle Package) เมื่อเปลี่ยนมาใช้แพ็กเกจ work@home จะได้ใช้บริการเดียว ถ้าต้องการใช้บริการที่มีในแพ็กเกจ Bundle เดิมเช่น TOT Iptv, TOT Mobile ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

8) การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่

- ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจากทีโอที ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันที่

แจ้งขอยกเลิก

- ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตาม

ระยะเวลาที่ ทีโอที่ กำหนด

9) กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 8 ผู้ใช้บริการจะต้อง

- ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็คเกจ โดยคำนวณจากอัตราคิดลด

- บริการ TOT Fiber2U : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนาณจากอัตราคิดลด


ตัวอย่าง การคำนวณอัตราคิดลด

Detail Back

- นำอุปกรณ์ ONU ที่ยืมไปใช้งานมาคืนในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพที่ ทีโอที กำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือ

สูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ทีโอที กำหนด

10) ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์

- ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี)

ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ

- ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

- ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ

(ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่ำเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน)

หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน

- เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์

ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ทีโอที มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใด ๆ เกิดขึ้น

ดูโปรโมชั่นอื่น

05-u-save-thumbnail-400x500px
U-SAVE

โปรโมชั่นรายเดือน U-SAVE คุ้มทั้งเน็ต ทั้งโทร เริ่มต้น 199 บาท
Gigabolt Max_Thumbnail_01
TOT Mobile

โปรโมชั่นเติมเงิน "TOT SIM for Work" เปลี่ยนบ้านให้เป็นออฟฟิศ
008
TOT 008

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TOT 008 ราคาประหยัด
Special for TOT Customer_Promotion_Thumbnail_01
TOT Mobile

โปรโมชั่นเติมเงิน "SMS Topping" เหมาจ่าย 90 บาท ส่งข้อความได้ 200 ครั้ง
Gigabolt Max_Thumbnail_01
TOT fiber 2U

โปรโมชั่น Gigabolt MAX สตรีมมิ่งแรงเต็มแม็กซ์