ระเบียบการขององค์กร

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


ระเบียบการ

PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ของ บมจ.ทีโอที ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการประเภทเสียง ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ.ทีโอที ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ข้อมูลทางด้านเทคนิค) ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ข้อมูลทางด้านเทคนิค) ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ข้อมูลทางด้านเทคนิค) ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ข้อมูลทางด้านเทคนิค) ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ.ทีโอที ปี 2560
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ.ทีโอที ปี 2559
PDF File
ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด
PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
PDF File
ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย