ระเบียบการขององค์กร

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


ระเบียบการ

PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2/2563
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจำที่ ไตรมาสที่ 2/2563
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1/2563
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจำที่ ไตรมาสที่ 1/2563
PDF File
ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ
PDF File
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Reference Interconnection offer : RIO)
PDF File
สัญญา IC (TOT-TICC) ต้นฉบับ
PDF File
สัญญา IC (TOT-TUC) ต้นฉบับ
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูลและเสียง ไตรมาสที่ 4/2562
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่4/2562
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 4/2562
PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง ทีโอที กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูลและเสียง ไตรมาสที่ 3/2562
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่ 3/2562
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3/2562
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูลและเสียง ไตรมาสที่ 2/2562
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่ 2/2562
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2/2562
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูลและเสียง ไตรมาสที่ 1/2562