แผนงาน/โครงการ

แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรโทรคมนาคมภาครัฐที่ให้บริการด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมายาวนานกว่า 58 ปี ดังนั้น ความท้าทายของ ทีโอที คือ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดย ทีโอที ได้นำเสนอบริการทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งบริการด้านเสียง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูล ครอบคลุมฐานลูกค้าทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และลูกค้ากลุ่มประชาชนทั่วไป


ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่รายใหญ่ที่สุดของประเทศแล้ว ทีโอที ยังมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการมัลติมีเดีย บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) และให้บริการ ICT Solutions แก่ลูกค้าองค์กร ซึ่ง ทีโอที ได้เร่งทำการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ด้วยตระหนักดีว่าระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน