หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


หลักการดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ ของ บมจ.ทีโอที
1.
รู้จักหน้าที่ (Accountability)
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง และสามารถชี้แจง/อธิบายการตัดสินใจนั้นได้
2.
มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
ความรับผิดชอบต่อการปฎิบัติหน้าที่และภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรู้และความสามารถสูงสุดด้วยความรอบคอบ ภายใต้กฏระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
3.
มอบความเป็นธรรมเท่าเทียม (Equitability)
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและมีคำอธิบายได้
4.
จัดเตรียมการงานโปร่งใส (Transparency)
ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5.
มองไกลสร้างคุณค่า (Vision to Create Long Team Value)
การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
6.
รักษาจริยธรรม (Ethics)
การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใต้กฏระเบียบ รวมทั้งผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
7.
เป็นผู้นำความดีและมีส่วนร่วม (Good Citizenship and Participation)
การปฎิบัติตนเป็นประชากรที่ดีขององค์กรและสังคม
8.
ผดุงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity)
การเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์