สถิติการให้บริการ/ผลการสำรวจความพึงพอใจ

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


สำรวจความพึงพอใจและความต้องการ

PDF File
ความพึงพอใจบริการ Fttx ปี 2561
Img File
สถิติการใช้บริการ Broadband Internet
Img File
สถิติการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
Img File
สถิติการใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่