รางวัลแห่งความสำเร็จ

ความภาคภูมิใจ
ของเรา

บริหารอย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย


รางวัลแห่งความสำเร็จ

award_12
ใบรับรองมาตรฐานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2018
สำหรับบริการ TOT Data Services บนโครงข่าย TOT MPLS จากบริษัท BSI Group (Thailand) Ltd.ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติจากประเทศอังกฤษ การได้ใบรับรองฯนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของ ทีโอที ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานสากล
award_11
ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013
สำหรับบริการ TOT Data Services บนโครงข่าย TOT MPLS จากบริษัท BSI Group (Thailand) Ltd.ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติจากประเทศอังกฤษ การได้ใบรับรองฯนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของ ทีโอที ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานสากล
award_9
รางวัลเหรียญทอง (Golden Medal)
จากงาน The 10th  International Exhibition of Inventions 2018 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
award_10
รางวัลเหรียญเงิน (silver Medal)
รางวัลจากผลงาน Passive Mux Service (PMS) : อุปกรณ์ที่สร้างรายได้ตอบสนองลูกค้าที่ต้องการใช้ Hi-speed internet  จากงาน The 10th  International Exhibition of Inventions 2018 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
award_8
โล่เกียรติคุณ
ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม จากโครงการ "ตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต" โดยคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
award_6
รางวัล Outstanding Award
จากประเทศสิงคโปร์ จากผลงาน optical Fiber Termination Kit (OFTK): อุปกรณ์ข่ายสายใยแก้วนำแสงส่วนปลายทางรองรับบริการบรอดแบนด์
Award2
MEF CE 2.0 Service Certification
การันตีคุณภาพโครงข่ายบรอดเเบนด์ระดับสากล คือ Metro Ethemet Forum (MEF) กลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมด้านสื่อสารเเละโทรคมนาคมทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 220 องค์กร จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานโครงข่าย Carrier Ethernet หรือ Metro LAN เเละการให้บริการต่างๆ เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
Award1
MEF CE 2.0 Service Certification.

การันตีคุณภาพโครงข่ายบรอดเเบนด์ระดับสากล คือ Metro Ethemet Forum (MEF) กลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมด้านสื่อสารเเละโทรคมนาคมทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 220 องค์กร จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานโครงข่าย Carrier Ethernet หรือ Metro LAN เเละการให้บริการต่างๆ เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

Award4
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2561
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ผลงาน " อุปกรณ์ข่ายสายใยเเก้วนำเเสงส่วนปลายทางรองรับบริการบรอดเเบนด์ " ผลงานวิจัยพัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรมทีโอที
award-3
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2546
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ผลงานประดิษฐ์ “ตู้ชุมสายขนาดเล็กรองรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง” ทีโอทีได้นำมาพัฒนาคุณภาพบริการเพิ่มความเร็วในการ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับลูกค้าสูงถึง 6-24 Mbps และเพิ่มขีดความสามารถในการบำรุงรักษา ทำให้ลดค่าการใช้จ่ายในการนำอุปกรณ์จากต่างประเทศถึง 9 ล้านบาทต่อปี
award-2
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2552
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)กระทรวงการคลัง ผลงาน "เครื่องมือสนับสนุนการให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านข่ายสายทองแดง TOT ADSL Tester" เป็ น เครื่องมือติดต้งัและรวจแกบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมือถือเพื่อใชบ้ า รุงรักษาและติดต้งั ADSL อย่างง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
award-1
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2554
รางวลันวตักรรมดีเด่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ตู้ชุมสายขนาดเล็กรองรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ” ทีโอทีได้มาพัฒนาคุณภาพบริการเพิ่มความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับลูกค้างสูงถึง 6 - 24 Mbpsและเพิ่มขีดความสามารถในการบำรุงรักษาทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศถึง 9 ล้านบาทต่อปี