teaser image mobile
รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


คณะกรรมการชุดย่อย

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 • หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • พิจารณา ปรับปรุง ระเบียบคำสั่ง ในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 • ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
 • ขอข้อมูล เอกสาร จากบุคคลและหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้ตามที่เห็นสมควร
 • ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

9-morakhot

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร

กรรมการ

7-chao

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน

กรรมการ

8-natnatcha

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย

กรรมการ

7-anurut

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง

กรรมการ

8-somsak

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก

กรรมการ

13-apirak

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

default

ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาและระเบียบคำสั่ง

กรรมการ

default

ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์

กรรมการ

default

ผู้แทนฝ่ายพนักงาน (9 คน)

กรรมการ

default

ผู้จัดการส่วนแรงงานสัมพันธ์และวินัย

เลขานุการ

default

นางสกาวรัตน์ พัฒนเจริญ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

อำนาจหน้าที่

 • จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 • สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • สอบทานให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 • ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท
 • ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 • เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ

13-Yodphot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

18-Komon

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหรือต่อผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

16-Kietnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ ทีโอที ว่าด้วย การแต่งตั้ง โยกย้ายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ศ.2558
 • รายงานผลการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณาอนุมัติ
direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ประธานกรรมการ

11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

default

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในกิจการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปดำเนินการ และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำงานขึ้นดำเนินการเป็นการเฉพาะ
 • กำหนดแผนแม่บท กลยุทธ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน โครงสร้างการลงทุน และการก่อหนี้ขององค์กร ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร เพื่อดำเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคม การสื่อสารกับผู้ประกอบการรายอื่น และแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารทนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • เสนอแนะแนวทางกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร รวมถึงโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรให้รองรับกับแผนยุทธศาสตร์
 • อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามระเบียบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 คำสั่ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ รพ. 14/2547 เรื่อง การพัสดุ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติหลักการและอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง เช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ดำเนินการประกาศในระบบสารสนเทศหรือเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ และการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จกรณีเพิ่มวงเงินทั้งสัญญาและข้อตกลงแล้วไม่เกินดังนี้
 • - การเช่าทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
  - การซื้อ หรือการจ้างทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
  - การจ้างที่ปรึกษา ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท

      การอนุมัติจัดหาในวรรคแรก หากคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรพิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พิจารณาอนุมัติก็ได้
      ทั้งนี้ การใช้อำนาจอนุมัติดังกล่าว ให้ใช้ในการดำเนินกระบวนการพัสดุตามระเบียบบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะแล้วเสร็จตามนัยมาตรา 128 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกียวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
 • รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาขน) เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน
direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ประธานกรรมการ

11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รองประธานกรรมการ

17-Pipat

นายพิพัฒน์ ขันทอง

กรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

14-Pinsai

นายปิ่นสาย สุรัสวดี

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งกลั่นกรองประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา ภาษีหรือคดีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทีโอที จพกัด (มหาชน)
 • ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา ภาษี หรือคดีข้อพิพาท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนดและดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
 • ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตให้เอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุนให้บริการในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนด และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
 • ทำการแทนคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • - เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่งคณะกรรมการกฎหมายพิจารณา
  - เรื่องที่คณะกรรมการกฎหมาย เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

  ทั้งนี้ให้เรียกสำนวนการสอบสวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 • วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พิจารณา โดยให้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานะของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบันและสภาพการณ์ดำเนินงานทางธุรกิจ
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
18-Komon

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

ประธานกรรมการ

7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

16-Kietnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

default

พลอากาศตรี ทนงศักดิ์ สุทธิสารากร

กรรมการ

default

นายอภิวัฒน์ คงชาตรี

กรรมการ

default

นายสมศักดิ์ ชินอรุณชัย

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • กำหนดและทบทวนให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้มีนโยบายเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน กำหนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
 • กำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลกำหนดขึ้น โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
 • กำหนดแนวทางและวางนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล
 • กำหนดนโยบายและกำกับการเสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งกำหนดนโยบายและกำกับการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและหรือสนับสนุนการทำงานได้ตามความเหมาะสม
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามความเหมาะสมต่อ คณะกรรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมถึงการกำกับดูแลการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสาธารณะชน
 • รายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
13-Yodphot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

ประธานกรรมการ

7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

กรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

17-Pipat

นายพิพัฒน์ ขันทอง

กรรมการ

default

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
 • ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทราบเป็นระยะ
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • เชิญพนักงานและหรือส่วนงานมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นและให้ส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเชิญบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
16-Kietnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

ประธานกรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

18-Komon

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

กรรมการ

11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

14-Pinsai

นายปิ่นสาย สุรัสวดี

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณากำหนดตัวชี้วัดและทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างบริหาร
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น
 • เสนอผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณา
13-Yodphot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

ประธานกรรมการ

11-chid

รองศาสตราจารย์ ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ