teaser image mobile
รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


คณะกรรมการชุดย่อย

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 • หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • พิจารณา ปรับปรุง ระเบียบคำสั่ง ในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 • ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
 • ขอข้อมูล เอกสาร จากบุคคลและหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้ตามที่เห็นสมควร
 • ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก

กรรมการ

default

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

default

ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาและระเบียบคำสั่ง

กรรมการ

default

ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์

กรรมการ

default

ผู้แทนฝ่ายพนักงาน (9 คน)

กรรมการ

default

ผู้จัดการส่วนแรงงานสัมพันธ์และวินัย

เลขานุการ

default

นางสกาวรัตน์ พัฒนเจริญ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

อำนาจหน้าที่

 • จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • สอบทานให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 • สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • สอบทานให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 • ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท
 • ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทราบ
 • เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
somkiat

พลตรีสมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

komol

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหรือต่อผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนด
 • พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

14-Pinsai

นายปิ่นสาย สุรัสวดี

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ให้คณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีอำนาจหน้าที่และดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การแต่งตั้ง โยกย้าย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ศ. 2558 โดยให้เสนอรายชื่อผู้บริหารที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

otpot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

kiatnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ

chit

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

default

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการและเลขานุการ