teaser image mobile
รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


คณะกรรมการชุดย่อย

อำนาจหน้าที่

 • จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 • สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 • สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท
 • เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 • ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท
 • ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 • เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธาน

5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ

12-Aungkarat

รองศาสตราจารย์ อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการ

13-Yodphot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที และหรือผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทีโอที ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ทีโอที ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 • หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน ทีโอที
 • พิจารณาปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง ในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และ ทีโอที
 • ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 • ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย

กรรมการ

default

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

default

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและประเมินผล

กรรมการ

default

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

default

ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์

กรรมการ

default

ผู้จัดการส่วนแรงงานสัมพันธ์และวินัย

เลขานุการ

default

นางสาวสกาวรัตน์ พัฒนเจริญ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที ในกิจการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปดำเนินการ และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ ทีโอที ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำงานขึ้นดำเนินการเป็นการเฉพาะ
 • อนุมัติหลักการและอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง เช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง กรณีเพิ่มวงเงินทั้งสัญญาและข้อตกลงแล้วไม่เกินดังนี้
 • การเช่าทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
 • การซื้อ หรือการจ้างทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
 • การจ้างที่ปรึกษา ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
 • การอนุมัติจัดหาตามวรรคแรก หากคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที พิจารณาอนุมัติก็ได้
 • รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน
direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ประธานกรรมการ

9-pipat

นายพิพัฒน์ ขันทอง

รองประธานกรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใดๆ และสัญญาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ ทีโอที มอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร
 • ให้คำปรึกษาคดีหรือข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือมีความเสี่ยง
 • พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านคดีและข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษี
 • ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตให้เอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุนให้บริการในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ทีโอที กำหนด และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตตามที่คณะกรรมการ ทีโอที มอบหมาย
komon

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

ประธาน

7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

default

นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ

กรรมการ

default

นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล

กรรมการ

default

พล.อ.ต. ทนงศักดิ์ สุทธิสารากร

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
 • กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
 • พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
 • ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทีโอที ทราบเป็นระยะ
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทีโอที
4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

ประธานกรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

12-Aungkarat

รศ.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการ

default

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ทำการแทนคณะกรรมการ ทีโอที ในการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษ ในอำนาจของคณะกรรมการ ทีโอที เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที
 • เรื่องที่คณะกรรมการ ทีโอที ส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษพิจารณา
 • เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที
 • เรียกสำนวนการสอบสวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 • รายงานผลให้คณะกรรมการ ทีโอที ทราบ
7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ

9-pipat

นายพิพัฒน์ ขันทอง

กรรมการ

default

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

กรรมการ

default

พลอากาศตรี ทนงศักดิ์ สุทธิสารากร

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณากำหนดตัวชี้วัดและทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างผู้บริหาร
 • เสนอผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณา
2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

ประธานกรรมการ

11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

kietnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • กำหนดและทบทวนให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที ให้มีนโยบาย และเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน กำหนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการ ทีโอที คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
 • กำกับดูแลการดำเนินกิจการของ ทีโอที และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทีโอที คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลกำหนดขึ้น โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของ ทีโอที และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
 • กำหนดแนวทางและวางนโยบายการดำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเหมาะสมกับธุรกิจ ทีโอที รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล
 • รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามความเหมาะต่อ คณะกรรรมการ ทีโอที รวมถึงกำกับดูแลการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจที่ดีของ ทีโอที ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสาธารณชน
 • รายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการ ทีโอที
7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

kietnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ

13-Yodphot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • กำหนดนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท กลยุทธ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน โครงสร้างการลงทุนและการต่อหนี้ขององค์กร ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเพื่อดำเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารกับผู้ประกอบการรายอื่น และแผนธุรกิจเกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของ ทีโอที และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 • เสนอแนะแนวทางกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคคลากรให้รองรับแผนยุทธศาสตร์
 • รายงานผลต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณาต่อไป
11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

ประธานกรรมการ

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

13-Yodphot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ ทีโอที ว่าด้วย การแต่งตั้ง โยกย้ายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ศ.2558
 • รายงานผลการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณาอนุมัติ
direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ประธาน

11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ

01-monchai

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

9-pipat

นายพิพัฒน์ ขันทอง

ประธานฯ

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

รองประธานฯ

kietnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ

komon

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

กรรมการ

default

นายกุศล แย้มสอาด

กรรมการ

default

น.ส.สมใจ เกษรศิริเจริญ

กรรมการ

default

นายเกรียงเดช มาจำเนียร

กรรมการ

default

นายธีระ อยู่ในธรรม

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย

ผู้ทำงาน/เลขาฯ

default

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษาและสัญญา

กรรมการ/ผู้ช่วย

default

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ/ผู้ช่วย