teaser image mobile
รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


คณะกรรมการชุดย่อย

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 • หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • พิจารณา ปรับปรุง ระเบียบคำสั่ง ในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 • ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
 • ขอข้อมูล เอกสาร จากบุคคลและหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้ตามที่เห็นสมควร
 • ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

9-morakhot

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร

กรรมการ

7-chao

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน

กรรมการ

8-natnatcha

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย

กรรมการ

7-anurut

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง

กรรมการ

8-somsak

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก

กรรมการ

13-apirak

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

default

ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาและระเบียบคำสั่ง

กรรมการ

default

ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์

กรรมการ

default

ผู้แทนฝ่ายพนักงาน (9 คน)

กรรมการ

default

ผู้จัดการส่วนแรงงานสัมพันธ์และวินัย

เลขานุการ

default

นางสกาวรัตน์ พัฒนเจริญ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

อำนาจหน้าที่

 • จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • สอบทานให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 • สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • สอบทานให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 • ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท
 • ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทราบ
 • เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
somkiat

พลตรีสมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

komol

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหรือต่อผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนด
 • พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

14-Pinsai

นายปิ่นสาย สุรัสวดี

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ให้คณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีอำนาจหน้าที่และดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การแต่งตั้ง โยกย้าย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ศ. 2558 โดยให้เสนอรายชื่อผู้บริหารที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

otpot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

kiatnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ

chit

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

default

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในกิจการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปดำเนินการ และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำงานขึ้นดำเนินการเป็นการเฉพาะ
 • กำหนดแผนแม่บท กลยุทธ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน โครงสร้างการลงทุน และการก่อหนี้ขององค์กร ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร เพื่อดำเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคม การสื่อสารกับผู้ประกอบการรายอื่น และแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารทนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • เสนอแนะแนวทางกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร รวมถึงโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรให้รองรับกับแผนยุทธศาสตร์
 • อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามระเบียบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 คำสั่ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ รพ. 14/2547 เรื่อง การพัสดุ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติหลักการและอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง เช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ดำเนินการประกาศในระบบสารสนเทศหรือเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ และการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จกรณีเพิ่มวงเงินทั้งสัญญาและข้อตกลงแล้วไม่เกินดังนี้
 • - การเช่าทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
  - การซื้อ หรือการจ้างทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
  - การจ้างที่ปรึกษา ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท

      การอนุมัติจัดหาในวรรคแรก หากคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรพิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พิจารณาอนุมัติก็ได้
      ทั้งนี้ การใช้อำนาจอนุมัติดังกล่าว ให้ใช้ในการดำเนินกระบวนการพัสดุตามระเบียบบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะแล้วเสร็จตามนัยมาตรา 128 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกียวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
 • รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาขน) เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน
somsak

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ประธานกรรมการ

chit

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รองประธานกรรมการ

pipat

นายพิพัฒน์ ขันทอง

กรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

somkiat

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

14-Pinsai

นายปิ่นสาย สุรัสวดี

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งกลั่นกรองประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา ภาษีหรือคดีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทีโอที จพกัด (มหาชน)
 • ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา ภาษี หรือคดีข้อพิพาท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนดและดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
 • ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตให้เอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุนให้บริการในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนด และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
 • ทำการแทนคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • - เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่งคณะกรรมการกฎหมายพิจารณา
  - เรื่องที่คณะกรรมการกฎหมาย เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

  ทั้งนี้ให้เรียกสำนวนการสอบสวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 • วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พิจารณา โดยให้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานะของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบันและสภาพการณ์ดำเนินงานทางธุรกิจ
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
komol

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

ประธานกรรมการ

somsak

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

kiatnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ

somkiat

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

default

พลอากาศตรี ทนงศักดิ์ สุทธิสารากร

กรรมการ

default

นายอภิวัฒน์ คงชาตรี

กรรมการ

default

นายสมศักดิ์ ชินอรุณชัย

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • กำหนดและทบทวนให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้มีนโยบายเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน กำหนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
 • กำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลกำหนดขึ้น โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
 • กำหนดแนวทางและวางนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล
 • กำหนดนโยบายและกำกับการเสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งกำหนดนโยบายและกำกับการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและหรือสนับสนุนการทำงานได้ตามความเหมาะสม
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามความเหมาะสมต่อ คณะกรรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมถึงการกำกับดูแลการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสาธารณะชน
 • รายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
otpot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

ประธานกรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

somsak

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

pipat

นายพิพัฒน์ ขันทอง

กรรมการ

default

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
 • ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทราบเป็นระยะ
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • เชิญพนักงานและหรือส่วนงานมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นและให้ส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเชิญบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
kiatnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

ประธานกรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

komol

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

กรรมการ

chit

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

14-Pinsai

นายปิ่นสาย สุรัสวดี

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณากำหนดตัวชี้วัดและทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างบริหาร
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น
 • เสนอผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณา
otpot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

ประธานกรรมการ

chit

รองศาสตราจารย์ ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ