ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

โปร่งใส ชัดเจน

เรายึดมั่นในข้อมูลที่ถูกต้อง เปิดเผย

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

ปี 2562

PDF File
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
Img File
งบทำการ
Img File
งบลงทุน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
Img File
งบทำการ
Img File
งบลงทุน


ปี 2561

PDF File
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
Img File
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
Img File
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี