การกำกับดูแลกิจการ

ทำงานมุ่งมั่นเป็นเลิศ

บริหารอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย


การกำกับดูแลกิจการที่ดี


แนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆของทีโอที

บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในด้านต่างๆของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฎิบัติที่ดีด้านต่างๆ ดังนี้
PDF File
แนวปฎิบัติที่ดี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

PDF File
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
PDF File
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

PDF File
มาตรการเปิดเผยข้อมูล
PDF File
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
PDF File
มาตรการความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง
PDF File
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
PDF File
มาตรการป้องกันการรับสินบน
PDF File
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
PDF File
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

PDF File
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ ผลการดำเนินงานประจำปี 2561

การจัดการเรื่องร้องเรียน

PDF File
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
PDF File
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
PDF File
สถิติข้อร้องเรียนการทุจริต