การกำกับดูแลกิจการ

ทำงานมุ่งมั่นเป็นเลิศ

บริหารอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย


การกำกับดูแลกิจการที่ดี


แนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆของทีโอที

บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในด้านต่างๆของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฎิบัติที่ดีด้านต่างๆ ดังนี้
PDF File
แนวปฎิบัติที่ดี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ประจำปี 2563
PDF File
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ประจำปี 2562
PDF File
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
PDF File
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

PDF File
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
PDF File
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

PDF File
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ ผลการดำเนินงานประจำปี 2561

การจัดการเรื่องร้องเรียน

PDF File
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
PDF File
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
PDF File
สถิติข้อร้องเรียนการทุจริต