ทำงานมุ่งมั่นเป็นเลิศ

บริหารอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย


การกำกับดูแลกิจการที่ดี


จริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจ มาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนที่บริษัทคาดหวัง และยึดถือปฏิบัติจนเป็นหลักประจำใจในการทำงาน ตั้งแต่การปฏิบัติต่อบริษัท /ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและประชาชน คู่ค้า/เจ้าหนี้/ลูกหนี้คู่แข่งทางการค้าและสังคมส่วนรวมและรวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล่าวให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
PDF File
หลักการกำกับดูแลกิจการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ