ทำงานมุ่งมั่นเป็นเลิศ

บริหารอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย


การกำกับดูแลกิจการที่ดี


นโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่น ในหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททั้ง 8 ประการ คือ
  • ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและสามารถชี้แจง/ อธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
  • ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถสูงสุด ด้วยความรอบคอบ ภายใต้กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร (Responsibility)
  • การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและมีค่าอธิบายได้ (Equitability)
  • ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Transparency)
  • การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
  • การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจภายใต้กฎระเบียบ รวมทั้งผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร (Ethics)
  • การปฏิบัติตนเป็นประชากรที่ดีขององค์กรและสังคม (Good Citizenship)
  • การเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (Human Dignity)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

PDF File
นโยบายกำกับดูแลกิจการ
PDF File
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการ
PDF File
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น