ทำงานมุ่งมั่นเป็นเลิศ

บริหารอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย


การกำกับดูแลกิจการที่ดี


จรรยาบรรณและจริยธรรมของคณะกรรมการบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)

การบริหารงานของคณะกรรมการ ย่อมมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หลายกลุ่มด้วยกัน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท เป็นไปอยา่งถูกต้องเป็นธรรม ซึ่งจะประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ผู้บริหารพึงประสานผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้เกิดดุลยภาพที่เหมาะสมโดยจะปฏิบัติตามแนวทางใน 6 หมวดดังต่อไปนี้
  • หมวดที่ 1 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อบริษัท/ผู้ถือหุ้น
  • หมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อพนักงาน
  • หมวดที่ 3 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้าและประชาชน
  • หมวดที่ 4 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้/ลูกหนี้
  • หมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
  • หมวดที่ 6 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม
PDF File
จรรยาบรรณ