กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PDF File
กฎหมายดิจิทัล
PDF File
พระราชบัญญัติ : การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 2562
PDF File
พระราชบัญญัติ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2562
PDF File
พระราชบัญญัติ : การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562
PDF File
พระราชบัญญัติ : คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
PDF File
พระราชบัญญัติ : ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 4 2562
PDF File
พระราชบัญญัติ : ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 3 2562
PDF File
พระราชบัญญัติ : มาตรฐานทางจริยธรรม
PDF File
พระราชบัญญัติ : การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560
PDF File
พระราชบัญญัติ : ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560
PDF File
พระราชบัญญัติ : จัดซื้อจัดจ้าง 2560
PDF File
พระราชบัญญัติ : ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส์ 2551
PDF File
พระราชบัญญัติ : ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส์ 2544
PDF File
พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้
PDF File
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
PDF File
พระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
PDF File
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
PDF File
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
PDF File
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
PDF File
พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์
PDF File
พระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด
PDF File
พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ