กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PDF File
พระราชบัญญัติ : โทรเลขและโทรศัพท์2477
PDF File
พระราชบัญญัติ : องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย2497
PDF File
พระราชบัญญัติ : ทุนรัฐวิสาหกิจ2542
PDF File
พระราชบัญญัติ : องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
PDF File
พระราชบัญญัติ : ประกอบกิจการโทรคมนาคม2544
PDF File
พระราชบัญญัติ : ประกอบกิจการโทรคมนาคม2549
PDF File
พระราชบัญญัติ : ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2542
PDF File
พระราชบัญญัติ : การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ2556
PDF File
พระราชบัญญัติ : จัดซื้อจัดจ้าง2560
PDF File
พระราชบัญญัติ : ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส์2544
PDF File
พระราชบัญญัติ : ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส์2551
PDF File
พระราชบัญญัติ : ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550
PDF File
พระราชบัญญัติ : ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2560
PDF File
พระราชบัญญัติ : ข้อมูลข่าวสารของราชการ2540
PDF File
พระราชบัญญัติ : การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2560
PDF File
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
PDF File
ประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
PDF File
ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการงดหรือระงับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อป้องกันประโยชย์
PDF File
ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ฉบับลงวันที่ 15 พ.ค. 60
PDF File
ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฉบับลงวันที่ 2 เม.ย. 61
PDF File
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานสำหรับการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ต (Voice Over Internet Protocol หรื Internet Telephony
PDF File
ประกาศคณะกรรมการการป้องกันการทุจริจแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554