ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร


 


แบบฟอร์มต่างๆ
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ NT Broadband
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการโทรศัพท์/บริการ Broadband Internet
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Leased Line Internet
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ระบบเติมเงิน Pre Paid)
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ระบบรายเดือน Post Paid)
PDF File
คำขอ/สัญญาใช้บริการบนโครงข่าย IN
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Cloud WAN
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Cloud PBX
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Digital Community
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ SIP TRUNK
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ nt NET PLAY iptv
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Knowledge Plus powered by NT
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ CloudApps powered by NT
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Mail Service
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ e-Conference
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ IDC (Internet Data Center)
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการสื่อสัญญาณถ่ายทอดภาพและเสียง
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ netlog
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Wi-Fi
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
PDF File
คำขอ/ สัญญาเช่า/สัญญาบริการสื่อสารข้อมูล
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการโครงข่าย Metro LAN
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมไอพีสตาร์
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Broadband DSL-VPN
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการโครงการ ไอซีที อปท. เพื่อบริการประชาชน
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ แจ้งเหตุร้ายผ่านกล้อง CCTV (Miracle Eyes)
PDF File
คำขอ/สัญญาใช้บริการ รับฝาก และส่งข้อความ
PDF File
แบบขอเปลี่ยนคู่สัญญา
PDF File
แบบขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการ/แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการ
PDF File
แบบคำขอใช้บริการโทรศัพท์ชั่วคราวไม่เกิน 45 วัน
PDF File
คำขอวงเงินการใช้บริการ Postpaid payment
PDF File
แบบขอใช้บริการ /ยกเลิก ใบแจ้งค่าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill) ผ่านอีเมล และการขอเปลี่ยนแปลงอีเมล
PDF File
แบบแจ้งความจำนงการชำระค่าใช้บริการด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก