teaser mobile

 

TOT Telecom

บริการเช่าใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคม

TOT Telecom Towers


บริการเช่าใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคม พื้นที่ใต้เสา และสิ่งอำนวย ความสะดวก เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Antenna) จานรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม