teaser mobile

 

TOT ePayment

บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce)

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

เพิ่มความสะดวกสบายในการรับชำระเงินออนไลน์ให้กับร้านค้าออนไลน์


TOT ePayment เป็นบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce) ที่ยังไม่มีช่องทางการรับชำระเงินออนไลน์ และผู้ซื้อในการชำระเงินค่าสินค้า / บริการออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และหลากหลายวิธีชำระเงิน