ข่าว CSR

ทีโอที ส่งมอบห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบางไทรวิทยา
ทีโอที ส่งมอบห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในโครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ปีที่ 5

(23 กันยายน 2563) ที่ โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการ TOT CSR ส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน หนุนโอกาสการศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที และ นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ในโครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ปีที่ 5 โดยมี นายวัชรินทร์ อันทชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล หรือ ห้องสมุดมีชีวิต เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2563-2567 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ  ซึ่งเป็นตามแผนการดำเนินงานความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้าน TOT CSR ประจำปี 2563 ของ ทีโอที มุ่งสร้างพลังขับเคลื่อนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)  และรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะตอบสนองนโยบาย Digital Economy โดย ทีโอที มีแนวทางในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดแบบแผนตัวชี้วัดระดับสากล หรือ SDGs ของสหประชาชาติ  เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ ทีโอที ได้นำมาปรับใช้เพราะมีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ในด้านการสนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ
.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล หรือ ห้องสมุดมีชีวิต ในปี 2563 นี้ เป็นปีที่ 5 โดยได้ทำการคัดเลือก จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จ.นครนายก ซึ่ง ทีโอที ได้มีการส่งมอบฯ ไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อให้โรงเรียนมี ห้องสมุดที่ทันสมัย สะอาด เป็นระเบียบ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดีมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และยกระดับทางวิชาการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย


นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที เพิ่มเติมว่า โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2503 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอบางไทร ทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6  มีนักเรียนรวม 521คน มีครูผู้ช่วย และบุคลากร รวม30 คน ทีโอที ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล โดยดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน ภายใน “ห้องสมุดมีชีวิต” ของโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์  ติดตั้งโทรทัศน์ สำหรับให้นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทันสมัยและสนับสนุนระบบการเรียนการสอน สร้างความน่าสนใจในการใช้งานในรูปแบบสื่อผสมผสาน ซึ่งจะช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้จากห้องสมุดมีชีวิตแห่งนี้เพื่อเสริมทักษะในวิชาต่างๆ  รวมทั้งเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับกล้อง CCTV ของ ทีโอที เพื่อบันทึกการเข้าออกห้องสมุดเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในด้านความปลอดภัยของนักเรียนที่เข้าใช้งาน นอกจากนั้น ทีโอที ยังได้ปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต โดยเพิ่มโต๊ะอ่านหนังสือใหม่ให้สวยงาม ตู้หนังสือที่ทันสมัยมีการจัดวางชั้นวางหนังสืออย่างเป็นหมวดหมู่ รวมถึงการจัดทำจุดคัดแยกประเภทขยะ และส่งเสริมสุขอนามัยโดยการจัดทำจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งมีความจำเป็นมาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อโรคในปัจจุบัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย พร้อมกันนี้ ทีโอที ยังได้ จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาวอีกด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสมัพันธ์

กระทรวงแรงงาน ผนึก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa เพื่อยกระดับEEC ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

NT สนับสนุน บขส. นำเทคโนโลยีดิจิทัลบริหารการให้บริการรถโดยสาร เพิ่มความปลอดภัย พร้อมเดินหน้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็นที รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล IDC & Cloud Serviceจากสถาบันตรวจรับรองมาตรฐาน EPI
อ่านต่อ