ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

corruptiononline

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ในวันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 โดย ทีโอที รวมพลังประกาศจุดยืนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขจัดคนโกง ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2563 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data” ซึ่งถือเป็นการแสดงพลังสู้โกงแบบออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย นับตั้งแต่มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงอย่างชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที เห็นชอบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. ทีโอที ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงควบคุม การกำกับดูแล การยึดถือปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน รวมทั้งเพื่อปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่สามารถพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่งความยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส นำความรู้ความเข้าใจความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการองค์กรโดยการบูรณาการ
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

ทีโอที ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
อ่านต่อ