ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส
ทีโอที ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส นำความรู้ความเข้าใจความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการองค์กรโดยการบูรณาการ

24 กรกฎาคม 2563 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดงาน “TOT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส” นำความรู้ความเข้าใจความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการองค์กรโดยการบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฎิบัติตามกฎหมาย (GRC : Governace, Risk, Compliance) ในการกำหนดทิศทางนำองค์กรโปร่งใส โดยมี นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ ทีโอที ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน ทีโอที ร่วมงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ” โดย พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

การจัดงานTOT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมและโปร่งใส และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอทีในเรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 จรรยาบรรณ จริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และหน่วยงาน ของ ทีโอที ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที (ศปท.)  นอกจากนี้ ภายในงานยังได้นำโครงการ TOT CSR มาจัดแสดงเพื่อให้พนักงาน ทีโอที มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้าน CSR ของ ทีโอที อาทิ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการ TOT YOUNG CLUB และโครงการ ทีโอที ร่วมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ในกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต ณ อาคาร 9 ชั้น 1 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวcsr

คณะผู้บริหาร ทีโอที เข้าร่วมประชุม และรับฟังการบรรยายเรื่อง "การให้ความรู้ความเข้าใจใน 6 ทิศทาง CSR ปี 2563"
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน "อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล"
อ่านต่อ