ข่าว CSR

ทีโอที จัดโครงการ TOT We Care รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
TOT We Care รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุมชนในโครงการ TOT Young Club

          ทีโอที จัดโครงการ TOT We Care มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้กับชุมชนต่าง ๆ ในโครงการ TOT Young Club เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

วันที่
8 พฤษภาคม 2563
- Staff TOT Young club ชุมชนบ้านทรายขาว เป็นผู้แทน ทีโอที มอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัยให้กับ 5ชุมชน (กลุ่มกล้วยเส้น/ กลุ่มผ้าทอ /กลุ่มส้มแขก / กลุ่มการท่องเที่ยว /ขนมขาไก่ ) และน้อง ๆ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านทรายขาว จ.ปัตตานี
- ทีโอที จังหวัดชุมพร เป็นผู้แทน ทีโอที มอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับ TOT Young Club ชุมชนบ้านชุมโค จังหวัดชุมพร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- Staff TOT Young club ชุมชนบ้านกะไหล จังหวัดพังงา เป็นผู้แทน ทีโอที มอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับ อบต. กะไหล เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
- ทีโอที จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทน ทีโอที มอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับสมาชิกโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ทีโอที โดย นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดพะเยา ด้านบริการ และนายพีระพงษ์ จันทนประยูร ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดพะเยาด้านเทคนิค ได้มอบเจลล้างมือ สเปรย์ล้างมืออนามัย และน้ำดื่มให้กับชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา ชุมชนในโครงการ TOT Young Club

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
- นางญาณิศา กตเวทวารักษ์ โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมพนักงาน เป็นผู้แทน ทีโอที มอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับสมาชิกโครงการ TOT Young Club ชุมชนแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
- ทีโอที มอบเจลอนามัยและ สเปรย์แอลกอฮอลล์ ป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด-19 ให้กับ ชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ โดยมี นางนารี หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ เป็นผู้รับมอบ
- ทีโอที จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายวินัย สุภัควนิช ส่งมอบเจลล้างมืออนามัยและสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนหนองมะแซว จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมกิจกรรมโครงการจำหน่ายผลผลิตเกษตร ปลอดภัยสู้ภัยโควิด19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดแจกเจลล้างมืออนามัย สเปรย์ล้างมืออนามัย
- นายจเร จตุรพรโอภากุล ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทน ทีโอที ตามโครงการ TOT Young Club ส่งมอบเจลล้างมืออนามัยและสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีคุณฐานิตา สรรพคุณ ประธานชุมชนฯ และคุณอนุชิต วิธีเจริญ รองประธานชุมชนฯ เป็นผู้แทนของชุมชุนในการรับมอบ
- ชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนสามชุก จ.สุพรรณบุรี ส่งความห่วงใย มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลล้างมือและสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับโรงเรียนวัดบางขวาก จ.สุพรรณบุรี เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการรับเชื้อ ตามโครงการ TOT We care
- ทีโอที จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไชยา วงศาเลิศ โทรศัพท์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ตัวแทนไปส่งมอบเจลล้างมืออนามัยและสเปรย์ล้างมืออนามัยให้กับสมาชิก TOT Young Club ชุมชนบ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ในโครงการ “ TOT We Care ” เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ บมจ. ทีโอที และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวcsr

ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนบ้านชุมโค จังหวัดชุมพร
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนหินตั้ง-บ้านดง และชุมชนบ้านเกาะหวาย จ.นครนายก
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนบ้านช่องแสมสาร
อ่านต่อ