teaser-m-privilege-01-12-2019
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ชำระค่าบริการผ่าน App TOT easy life
รับบัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท (50 ท่านแรก)
content-privilege-01-12-2019

1.รายละเอียดและเงื่อนไข 
    สมาชิก TOT Privilege  ชำระค่าบริการผ่าน App TOT easy life วันนี้ – รับบัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท

2.ระยะเวลากิจกรรม :  ตั้งแต่วันที่  1 – 31 ธันวาคม 2562
    ประกาศรายชื่อผู้โชคดี: วันที่  8 มกราคม 2563 ทาง 
www.facebook.com/TOTPrivilege 
 
3.ผู้มีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณ
     3.1 ผู้เป็นสมาชิก TOT Privilege (ที่ได้รับยืนยันชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว)
     3.2 ชำระค่าบริการผ่าน App TOT easy life ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2562 จำนวน 50 ท่านแรก (นับจากการส่งภาพหลักฐานการชำระค่าบริการสมบูรณ์)
     3.3 กรอกข้อมูล พร้อมแนบภาพหลักฐานการชำระค่าบริการผ่าน App TOT easy life ที่ https://forms.gle/gZp3cWFCxkNhhZtN9

4.ของสมนาคุณที่จะได้รับ 

     : Gift Voucher Starbucks มูลค่า 200 บาท  (จำนวน 50  รางวัล)
     : ลูกค้ามีสิทธิ์รับของรางวัล 1 ท่าน/1สิทธิ์  (ตลอดระยะเวลากิจกรรม)

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ
     : วันที่ 8 มกราคม 2563 ทาง www.facebook.com/TOTPrivilege 
 
6. ผู้ร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับ กฎ กติกา และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ทุกประการ
7. หากตรวจสอบว่ามีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายทุจริต สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน บมจ.ทีโอทีมีอำนาจใน การตัดสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านนั้นๆออก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์/แลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือส่วนลดค่าบริการ หรือทรัพย์สินอย่างอื่นได้
9. บมจ.ทีโอที จะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ตามข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ที่ ให้ไว้กับ บมจ.ทีโอที เท่านั้น (หลังจากตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วน)
10. กรณีของรางวัลที่จัดส่งมีการตีกลับด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม บมจ.ทีโอทีขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งรางวัลนั้นกลับไปอีก
11. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของ บมจ.ทีโอที ถือเป็นสิ้นสุด
12. ทาง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่ฝ่ายเดียว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ