ข่าว CSR

ทีโอที ร่วมสัมมนา "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันปราบปรามทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาดฯ"
ทีโอที ร่วมสัมมนาระดับชาติ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันปราบปรามทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาดฯ"

          วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต (ป.ป.ช.) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวcsr

คณะกรรมการ ผู้บริหาร ทีโอที ร่วมอบรมหลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กร"
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ร่วมเสนอมุมมอง ความท้าทายในการเอาชนะการทุจริตฯในงานสัมมนา นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของ สำนักงาน ป.ป.ท.
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ