ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องรายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลฯ
รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

“ประชาสัมพันธ์: ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 119130876119130876

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอี ตรวจเยี่ยมความสำเร็จการใช้ประโยชน์จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จ.ฉะเชิงเทรา
อ่านต่อ
ข่าวcsr

คณะกรรมการ ผู้บริหาร ทีโอที ร่วมอบรมหลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กร"
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที ร่วมสัมมนาระดับชาติ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันปราบปรามทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาดฯ"
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที จัดกิจกรรมโครงการ "Thailand Digital Young Talent Development Project"(TDYT) รุ่นที่ 1
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ร่วมเสนอมุมมอง ความท้าทายในการเอาชนะการทุจริตฯในงานสัมมนา นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของ สำนักงาน ป.ป.ท.
อ่านต่อ