ข่าว CSR

ทีโอที Kick off โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ปี 62
นอ.สมศักดิ์ฯ รองปลัดดศ.รก.ประธานกรรมการ ทีโอที Kick off โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ประจำปี 2562 เปิดสัมมนา “ทีโอที กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “ทีโอที กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” ในโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ประจำปี 2562 โดยมีดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที พร้อมผู้บริหารระดับสูง ร่วมงาน เป็นการสัมมนาแผนการดำเนินงานความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2562 เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อน TOT Young Club ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยมีพนักงานที่ดูแลโครงการฯ ทั้งนครหลวงและภูมิภาครวม 70 ชุมชน เข้าร่วมสัมมนา ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ .ระยอง 

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะกรรมการ ทีโอที มีบาทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะกำกับดูแลและบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัท ทีโอที ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แนวปฏิบัติ นโยบายและแผนการดำเนินงานด้าน CSR เพื่อให้มีการขับเคลื่อน CSR ที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการมีเป้าหมายขับเคลื่อน CSR ของ ทีโอที โดยการเปลี่ยนความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จากการเป็น “ผู้รับมอบ” มาเป็น “ผู้ส่งมอบ” ด้วยการสนับสนุนพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างอาชีพรายได้ แทนการมอบเงิน หรือสิ่งของ ในลักษณะที่เป็น CSR-after-process มาสู่การเปิดโอกาสให้เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคม ซึ่งปัจจุบัน CSR ของ ทีโอที เป็นเชิงรุกที่นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจเพราะช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มผลิตภาพ การขยายโอกาสทางธุรกิจ ที่สำคัญคือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในด้านการเพิ่มทักษะอาชีพให้คนในชุมชน การช่วยกระจายรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน และสร้างสิ่งแวดล้อมดีขึ้นให้กับประเทศ

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมดิจิทัล ทีโอที เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยกระทรวงดิจิทัลฯ และกระทรวงการคลัง ทีโอที ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการโทรคมและดิจิทัลเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ พัฒนาสังคมและชุมชนด้วย ICT โครงการ TOT Young Club ของ ทีโอที เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ.2562-2566 ในด้านการศึกษา โดยโครงการ TOT Young Club ปี 2562 ดำเนินการภายใต้แนวคิด “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” โดยเชื่อมโยงกับโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่ ทีโอที ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงดิจิทัลฯ โดยได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและยกระดับผู้ประกอบการของชุมชนโดยมี ทีโอที หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ร่วมกันในการขับเคลื่อนผลักดันให้ชุมชนได้ใช้เน็ตประชารัฐในการสร้างประโยชน์โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของชุมชน โดยปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่จำนวน 11 ชุมชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะด้าน ไอซีที และนำไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้เข็มแข็ง รวมถึงเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุค Digital ในอนาคต ทีโอที


นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า โครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” มีการทำงานเป็นเครือข่ายซึ่งมีความร่วมมือทั้งจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจากสถาบันการศึกษาในชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน โดย ทีโอที เราเป็นแกนกลางให้การสนับสนุนความรู้ทักษะด้านไอซีที และระบบเครือข่ายโทรคมนาคม เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นเครือข่ายจิตอาสาโดยใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนสร้างรายได้ การเรียนรู้การศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนผ่าน Social Media เพื่อไปสู่ชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน และแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ซึ่งโครงการฯ จะมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ

-สร้างชุมชนใหม่ อย่างน้อยปีละ 11 ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเยาวชนจากโรงเรียนในชุมชน เพื่อเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ด้วยการให้ความรู้และทักษะด้านไอซีทีและให้รู้เท่าทันในยุคดิจิทัล แก่เยาวชน อาทิ การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ การถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ การใช้ Social Media เช่น Facebook Youtube และ TYC e-commerce โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ชุมชนอย่างเป็นระบบ มีการ Workshop โดยนำความรู้จากการอบรมจัดทำเว็บไซต์ /facebook และ You tube ของชุมชนนำเสนอผ่าน Social Media รวมถึงระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป TYC e-commerce และมีการประเมินผล ซึ่งจะวัดผู้เข้ามาเยี่ยมชมในสื่อต่าง ๆ และมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทาง Online อาทิ Facebook Youtube และ Website
ต่อยอดชุมชนเดิม ด้วยการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และถ่ายทอดความสำเร็จระหว่างชุมชน
Showcase ป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนให้ผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับชุมชน ได้รู้จักชุมชนในมุมมองที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวสร้างรายได้และเศรษฐกิจให้กับชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้ว สิ่งสำคัญคือการทำให้ชุมชนเห็นความตั้งใจของโครงการฯ ที่จะร่วมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า สำหรับทิศทางปี 2562 โครงการ TOT Young Club จะมีการดึงผู้ประกอบการวิสาหกิจมาพัฒนาเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ซึ่งจะทำให้โครงการฯ เป็นรูปธรรม มีความเป็นเจ้าของและพร้อมที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนร่วมกัน รวมถึงการนำ TYC e-Commerce ซึ่ง ทีโอที ได้พัฒนาเพื่อสนับสนุนโครงการฯ เพื่อจะเป็นออนไลน์ช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ เพื่อขยายตลาดชุมชนเป็นตลาดออนไลน์สู่ทั่วโลก โดยจะนำมาใช้เต็มรูปแบบในปี 2562 หลังจากที่ได้มีการนำร่องทดลองใช้งานมาเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งจะเสริมทั้งเครือข่ายเก่า 59 ชุมชน และสร้างเครือข่ายใหม่ 11 ชุมชน ให้มีความเข็มแข็งสามารถขับเคลื่อนสินค้าและการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนตามโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ยังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และปี 2562 ทีโอที ขยายชุมชนใหม่จำนวน 11 ชุมชน คือ ชุมชนนครอุดรธานีจ.อุดรธานี ชุมชนบ้านถ้ำเต่าจ.สกลนคร ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนเทศบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ชุมชนวัดภูเก็ต จ.น่าน ชุมชนบ้านกุดพันเขียว จ.ยโสธร ชุมชนตำบลบ้านสาง จ.พะเยา ชุมชนด่านเกวียน จ.นครราชสีมา ชุมชนบ้านแหลมสัก-อ่าวน้ำ จ.กระบี่ ชุมชนลาวเวียงเนินขาม จ.ชัยนาท และชุมชนในสมุทรสาครจ.สมุทรสาคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บอร์ดทีโอที กำกับ/เร่ง “USO Net" คืบหน้า ลงพื้นที่ลุยติดตามเข้ม พร้อมผู้บริหาร ทีโอที เพื่อเร่งส่งมอบโครงการโดยเร็ว
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้าน CSR กับธนาคารออมสิน พร้อมกำหนดแนวทางความร่วมมือร่วมกัน
อ่านต่อ
ข่าว CSR

TOT Young Club ชุมชนลำพระยาเข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562
อ่านต่อ