ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.อ.อ.ประจินฯ ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน
พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนที่ด้อยโอกาสบ้านป่ากล้วย” สนับสนุนกิจกรรม CSR โดย ทีโอที

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ริเริ่มโดยสำนักรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี) โดยมีนายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรรมการ บมจ.ทีโอที นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายเรืองศักด์ ชินะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบ ทั้งนี้เพื่อสานต่อนโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทีโอที และบริษัทต่าง ๆ ซึ่งมีกำลัง ศักยภาพ และจิตสาธารณะในการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพขีวิตให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นกำลังของชาติในอนาคต

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2561 ทีโอที ซึ่งรับผิดชอบโครงการฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ใน 5 ด้านหลัก คือ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการปรับภูมิทัศน์อาคารเรียนให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันช่วงน้ำหลาก ปรับปรุงอาคารห้องสมุด 2. เสริมสร้างคุณภาพอนามัย โดยปรับปรุงอาคารโรงอาหาร และจัดให้มีสถานที่ล้างมือและล้างภาชนะอาหาร รวมถึงการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน 3.การเสริมสร้างหลักโภชนาการที่ดี ด้วยการจัดทำแปลงปลูกผัก อุปกรณ์ทำสวนผัก พร้อมจัดหาเมล็ดพันธุ์ รวมถึงปรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ อุปกรณ์ให้อาหาร และจัดหาอาหารสัตว์  4. ยกระดับด้านการศึกษาโดยปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย จัดหาคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 16 เครื่อง  พร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลของนักเรียนและประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และ 5.เสริมสร้างสภาพแวดล้อม โดยปรับปรุงรถนักเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย  จัดหาจักรยานให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา รวมถึงชุดผ้าไทยเพื่อให้นักเรียนได้สวมใส่เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนช. ร่วมกับ ทีโอที เปิดอบรมการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) พร้อมมอบรางวัลโครงการ “เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้ถนนจากคลิป VDO”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

กนอ.ผนึก กฟน.-ทีโอที-SME Bank ร่วมเดินหน้าโครงการความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ในทุกมิติอย่างยั่งยืน ภายใต้การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0
อ่านต่อ