ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แถลงข่าวโครงการ TOT Hackathon 2019
ทีโอที โอเพ่นเฮ้าส์ร่วมมือมหาวิทยาลัยชั้นนำ 35 แห่งทั่วประเทศไทย จัดโครงการ TOT Hackathon 2019 แข่งขันประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation พร้อมสร้างบุคลากรด้าน Digital ให้กับประเทศ

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ทีโอที  สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  และศ.ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ภาคีสมาชิก  สำนักวิทยา-ศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา  ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ TOT Hackathon 2019 จัดแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมและบริการใหม่ในรูปแบบ Digital Platform ใน 3 ด้าน คือ ความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร (Network Security) การวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และความฉลาดเทียมร่วมกับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (AI and IoT)  เพื่อพัฒนาธุรกิจของ ทีโอที สู่ Digital Transformation โดยใช้ดิจิทัลเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท พร้อมสร้าง Start Up คนรุ่นใหม่ให้กับประเทศไทย โดยมีสถาบัน การศึกษา  ผู้บริหาร บมจ.ทีโอที  พนักงานรุ่มใหม่ และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม และส่งผลให้เกิดการปรากฏการณ์ Digital Disruption ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ นวัตกรรมและรูปแบบใหม่เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดิม เป็นความท้าทายที่ต้องเตรียมพร้อม  เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ที่ทันสมัย โดยปัจจุบัน ทีโอที  ได้เร่งพัฒนาสู่ Digital Transformation  โดยใช้ Digital มาเป็นหัวใจในการดำเนินงานของบริษัท  มีการสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจ (Platform Business)  ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Strategy/Big Data) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation)  ทั้งนี้ ทีโอที ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศทั้ง 35 แห่ง ที่ได้สนับสนุนเข้าร่วมจัดโครงการฯ ในครั้งนี้  ซึ่ง “โครงการ TOT Hackathon 2019” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจในรูปแบบ Digital Platform นำมาพัฒนาใช้ในการดำเนินธุรกิจของ ทีโอที  เป็นการสร้างบุคลากรด้าน Digital ให้กับประเทศ รวมถึงสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ภายในของ ทีโอที ให้มีศักยภาพมีความสามารถในการสร้างผลงานและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมบุคลากรภายนอกที่มีศักยภาพ ที่จะมาเข้าร่วมงานกับ ทีโอที ในอนาคต

ศ.ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ภาคีสมาชิก  สำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา  กล่าวว่า ในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกธุรกิจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแทรกแซงธุรกิจเดิม นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า และไอโอที ซึ่งเทคโนโลยีกำเนิดใหม่เหล่านี้สามารถบูรณาการณ์รวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อที่จะตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ได้ ซึ่งในตอนนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีความบุคลากรใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในทั้งสามด้านเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เทคโนโลยีทั้งสามในข้างต้นนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีมาตรฐาน และความปลอดภัย จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน TOT Hackathon ในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาประเทศชาติในภาพรวมให้ทัดเทียมกับชาติอื่น

 ดร.มนต์ชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า TOT Hackathon  จะสนับสนุนให้นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจ รวมถึงพนักงานของ ทีโอที  ได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาบูรณาการ ประยุกต์ และสร้างแนวคิดรูปแบบทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการใหม่ในรูปแบบ Digital Platform ใน 3 ด้าน คือ ความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร (Network Security) การวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และความฉลาดเทียมร่วมกับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (AI and IoT) โดยรางวัลแบ่งเป็น 4 ประเภท ประเภทละ 4 รางวัล โดยผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท/หัวข้อ  รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 50,000 บาท/หัวข้อ รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 30,000 บาท/หัวข้อ และรางวัลชมเชย 10,000 บาท/หัวข้อ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าปฏิบัติงานใน บมจ. ทีโอที

สำหรับการประกวดแข่งขัน “โครงการ TOT Hackathon 2019” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยรับสมัครทางเว็บไซต์ได้ที่http://tothackathon.tot.co.th ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562  โดยจะประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล 12 กุมภาพันธ์  2562  โดยมีรายละเอียดประเภทการแข่งขัน คือ

-ประเภทความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร Network Security  มี รองศาสตราจารย์  ดร.เอกชัย ลีลารัศมี รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณุสรเชษฐ์ ศรีพลกรัง ผู้จัดการฝ่ายโครงช่ายบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอที พร้อมทีมงาน บมจ.ทีโอที เป็นคณะกรรมการตัดสิน

-ประเภทการวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data analytics มี ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และนายจำรูญ จองวงศ์รักษ์ ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บูรณาการแผนธุรกิจสื่อสารไร้สาย บมจ.ทีโอที พร้อมทีมงาน บมจ.ทีโอที เป็นคณะกรรมการตัดสิน

-ประเภทความฉลาดเทียมร่วมกับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง AI and IoT มีศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง และคุณเทพธีระ เพชรรัตน์ ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรม บมจ.ทีโอที พร้อมทีมงาน บมจ.ทีโอที เป็นคณะกรรมการตัดสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แจ้งเตือนลูกค้าอย่าหลงเชื่อ เว็บไซต์ปลอมแอบอ้าง จัดกิจกรรมแจกของรางวัลใดๆ
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอทีจัดสัมมนา ทีโอที กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบแนวทางการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (TOT CSR)
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เพียงสมัครใช้บริการ TOT e-Bill ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิ.ย. 62 ลุ้นรับ Gift Voucher Starbucks
อ่านต่อ
ข่าว CSR

นอ.สมศักดิ์ฯ รองปลัดดศ.รก.ประธานกรรมการ ทีโอที Kick off โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ประจำปี 2562 เปิดสัมมนา “ทีโอที กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

TOT Young Club ชุมชนลำพระยาเข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แถลงข่าวโครงการ TOT Hackathon 2019
ทีโอที โอเพ่นเฮ้าส์ร่วมมือมหาวิทยาลัยชั้นนำ 35 แห่งทั่วประเทศไทย จัดโครงการ TOT Hackathon 2019 แข่งขันประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation พร้อมสร้างบุคลากรด้าน Digital ให้กับประเทศ

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ทีโอที  สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  และศ.ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ภาคีสมาชิก  สำนักวิทยา-ศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา  ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ TOT Hackathon 2019 จัดแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมและบริการใหม่ในรูปแบบ Digital Platform ใน 3 ด้าน คือ ความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร (Network Security) การวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และความฉลาดเทียมร่วมกับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (AI and IoT)  เพื่อพัฒนาธุรกิจของ ทีโอที สู่ Digital Transformation โดยใช้ดิจิทัลเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท พร้อมสร้าง Start Up คนรุ่นใหม่ให้กับประเทศไทย โดยมีสถาบัน การศึกษา  ผู้บริหาร บมจ.ทีโอที  พนักงานรุ่มใหม่ และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม และส่งผลให้เกิดการปรากฏการณ์ Digital Disruption ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ นวัตกรรมและรูปแบบใหม่เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดิม เป็นความท้าทายที่ต้องเตรียมพร้อม  เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ที่ทันสมัย โดยปัจจุบัน ทีโอที  ได้เร่งพัฒนาสู่ Digital Transformation  โดยใช้ Digital มาเป็นหัวใจในการดำเนินงานของบริษัท  มีการสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจ (Platform Business)  ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Strategy/Big Data) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation)  ทั้งนี้ ทีโอที ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศทั้ง 35 แห่ง ที่ได้สนับสนุนเข้าร่วมจัดโครงการฯ ในครั้งนี้  ซึ่ง “โครงการ TOT Hackathon 2019” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจในรูปแบบ Digital Platform นำมาพัฒนาใช้ในการดำเนินธุรกิจของ ทีโอที  เป็นการสร้างบุคลากรด้าน Digital ให้กับประเทศ รวมถึงสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ภายในของ ทีโอที ให้มีศักยภาพมีความสามารถในการสร้างผลงานและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมบุคลากรภายนอกที่มีศักยภาพ ที่จะมาเข้าร่วมงานกับ ทีโอที ในอนาคต

ศ.ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ภาคีสมาชิก  สำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา  กล่าวว่า ในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกธุรกิจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแทรกแซงธุรกิจเดิม นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า และไอโอที ซึ่งเทคโนโลยีกำเนิดใหม่เหล่านี้สามารถบูรณาการณ์รวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อที่จะตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ได้ ซึ่งในตอนนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีความบุคลากรใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในทั้งสามด้านเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เทคโนโลยีทั้งสามในข้างต้นนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีมาตรฐาน และความปลอดภัย จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน TOT Hackathon ในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาประเทศชาติในภาพรวมให้ทัดเทียมกับชาติอื่น

 ดร.มนต์ชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า TOT Hackathon  จะสนับสนุนให้นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจ รวมถึงพนักงานของ ทีโอที  ได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาบูรณาการ ประยุกต์ และสร้างแนวคิดรูปแบบทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการใหม่ในรูปแบบ Digital Platform ใน 3 ด้าน คือ ความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร (Network Security) การวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และความฉลาดเทียมร่วมกับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (AI and IoT) โดยรางวัลแบ่งเป็น 4 ประเภท ประเภทละ 4 รางวัล โดยผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท/หัวข้อ  รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 50,000 บาท/หัวข้อ รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 30,000 บาท/หัวข้อ และรางวัลชมเชย 10,000 บาท/หัวข้อ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าปฏิบัติงานใน บมจ. ทีโอที

สำหรับการประกวดแข่งขัน “โครงการ TOT Hackathon 2019” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยรับสมัครทางเว็บไซต์ได้ที่http://tothackathon.tot.co.th ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562  โดยจะประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล 12 กุมภาพันธ์  2562  โดยมีรายละเอียดประเภทการแข่งขัน คือ

-ประเภทความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร Network Security  มี รองศาสตราจารย์  ดร.เอกชัย ลีลารัศมี รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณุสรเชษฐ์ ศรีพลกรัง ผู้จัดการฝ่ายโครงช่ายบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอที พร้อมทีมงาน บมจ.ทีโอที เป็นคณะกรรมการตัดสิน

-ประเภทการวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data analytics มี ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และนายจำรูญ จองวงศ์รักษ์ ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บูรณาการแผนธุรกิจสื่อสารไร้สาย บมจ.ทีโอที พร้อมทีมงาน บมจ.ทีโอที เป็นคณะกรรมการตัดสิน

-ประเภทความฉลาดเทียมร่วมกับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง AI and IoT มีศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง และคุณเทพธีระ เพชรรัตน์ ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรม บมจ.ทีโอที พร้อมทีมงาน บมจ.ทีโอที เป็นคณะกรรมการตัดสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แจ้งเตือนลูกค้าอย่าหลงเชื่อ เว็บไซต์ปลอมแอบอ้าง จัดกิจกรรมแจกของรางวัลใดๆ
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอทีจัดสัมมนา ทีโอที กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบแนวทางการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (TOT CSR)
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เพียงสมัครใช้บริการ TOT e-Bill ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิ.ย. 62 ลุ้นรับ Gift Voucher Starbucks
อ่านต่อ
ข่าว CSR

นอ.สมศักดิ์ฯ รองปลัดดศ.รก.ประธานกรรมการ ทีโอที Kick off โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ประจำปี 2562 เปิดสัมมนา “ทีโอที กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

TOT Young Club ชุมชนลำพระยาเข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562
อ่านต่อ