teaser mobile
เรามุ่งมั่นเพื่อสังคมที่ดี

มุ่งกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


คณะกรรมการ CSR

4-somkiet

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

ประธานกรรมการ

7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

กรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

4-somkiet

นายพิพัฒน์ ขันทอง

กรรมการ

วาระของโครงการ CSR

img 1

1.

กำหนดและทบทวนหลักการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษํท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ให้มีนโยบายเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน กำหนดรูปแบบการบริหารและควบคุมบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทาง การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ เฉพาะเรื่อง และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

2.

กำกับและดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
กำกับดูแลกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงผู้บริหารและพนักงานให้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับหลัก การกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล

3.

กำหนดแนวทางและวางนโยบาย
กำหนดแนวทางและวางนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นมาตรฐานสากล
img 2

4.

แต่งตั้งคณะทำงาน
ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม

5.

ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ
ให้พนักงานและ/หรือ เชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ข้อมูลและ/หรือ ส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่

6.

รายงานผลการกำกับดูแลกิจการ
รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามความเหมาะสม ต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) รวมถึงกำกับ ดูแลการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะชน

7.

รายงานผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กร ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)