Instagram
โปรโมชั่น : โปรโมชั่นTOT3G แบบรายเดือน ชุด“ Infinite ”

 

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

1.  สมัครรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “ Infinite ”  ได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561  สำหรับผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่น สามารถเปลี่ยนมาใช้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสม หรือขอคืนเป็นเงินได้ กรณีผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะมีผลในรอบบิลถัดไป 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. สำหรับแพ็กเกจ “ Infinite ”  ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G ได้อย่างต่อเนื่อง ตามความเร็วสูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่ได้รับตลอดการใช้งาน
4. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก  ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อน และเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมด  ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลัก กำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษ เช่น Bug 1113 จะไม่รวมในสิทธิโทรฟรีที่ได้รับ 
5. กรณีหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไปยังเลขหมายอื่นหรือใช้งาน Internet ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรี และสิทธิ์ใช้งาน Internet ฟรี ที่ได้รับในแต่ละเดือน
6. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น  เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
7. อัตราค่าโทรศัพท์ SMS MMS faceTALK และอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ต3จี  ตามตารางข้างต้น ส่วนเกินจากการใช้งานคิดอัตราตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
8. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม.ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า.บมจ.ทีโอที  มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการ จะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
9. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G ตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  บริการออดิโอเท็กซ์  ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ  และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
10. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ 008 จะคิดอัตราตามที่ บมจ.ทีโอที เรียกเก็บ
11. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน  อัตราค่าบริการ. วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOT3G  เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
12. TOT3G สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่า ผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
13. TOT3G สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “ Infinite ” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14.  ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านทาง  www.tot3g.net. และ Application  TOT3G  Easy Mobile .ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOT3G.Contact.Center 1777
 
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 จนถึง วันที่ 31 ต.ค. 2561
การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 12045