Instagram
โปรโมชั่น : โปรโมชั่น TOT 3G รายเดือนชุด “ Special Gov ” สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เงื่อนไข

1. สมัครรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือนชุด “ Special Gov ” ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561    ผู้ใช้บริการสามารถสมัครรายการส่งเสริมการขาย TOT3G ระบบรายเดือน ชุด Special Gov  ซึ่งสามารถใช้บริการได้ 12 รอบบิล สำหรับผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่น สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้  สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่นไม่สามารถสะสมไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้และไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ กรณีผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะมีผล ในรอบบิลถัดไป
2. แพ็กเกจ Special Gov 250 และ แพ็กเกจ Special Gov 350 จะต้องจดทะเบียนในนามบุคคลเท่านั้น เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความถึงข้าราชการทุกประเภท  ข้าราชการบำนาญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชน พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องแสดงบัตรประจำตัวดังกล่าวพร้อมสำเนาบัตร ภายหลังหากตรวจสอบพบว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ระงับบริการทันทีที่ตรวจพบ
3. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. การใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อใช้งานครบตามปริมาณในแพ็กเกจที่เลือกแล้ว ระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 384 Kbps. ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset) ปริมาณการใช้งานทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
5. อัตราค่าโทรศัพท์ตามตารางข้างต้น เมื่อโทรศัพท์จับสัญญาณ TOT3G หน้าจอแสดงสัญญาณ TOT3G/TOT Mobile  ระบบจะคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที  หากโทรจากโครงข่ายโรมมิ่งหน้าจอแสดงสัญญาณ TH AIS/TH GSM ระบบจะคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีในอัตรา 1.65 สตางค์/วินาที
6. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก  ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อน และเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมด  ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลัก กำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษ เช่น Bug 1113 จะไม่รวมในสิทธิโทรฟรีที่ได้รับ
7. กรณีหน้าจอแสดงสัญญาณ TH AIS/TH GSM (Roaming) และผู้ใช้บริการโทรออกไปยังเลขหมายอื่นหรือใช้งาน Internet ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรี และสิทธิ์ใช้งาน Internet ฟรี ที่ได้รับในแต่ละเดือน
8. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น  เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
9. อัตราค่าโทรศัพท์ SMS MMS faceTALK และอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G  ตามตารางข้างต้น ส่วนเกินจากการใช้งานคิดอัตราตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
10. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม.ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า.บมจ.ทีโอที  มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการ จะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
11. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G ตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  บริการออดิโอเท็กซ์  ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ  และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
12. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ  008  จะคิดอัตราตามที่  บมจ.ทีโอทีเรียกเก็บ
13. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน  อัตราค่าบริการ. วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต  TOT3G  เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ – ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ  -  ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
14. TOT3G สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่า ผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
15. TOT3G สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือนชุด Special Gov โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านทาง  www.tot3g.net. และ Application  TOT3G  Easy Mobile .ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOT3G.Contact.Center 1777
 
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2561
การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 11590