Instagram
โปรโมชั่น : โปรโมชั่น TOT3G แบบรายเดือน X-TREME Net วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 61

รายละเอียดและเงื่อนไข

1. สมัครรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด X- treme Net  ได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  สามารถใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 12 รอบบิล สำหรับผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่น สามารถเปลี่ยนมาใช้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่น ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ กรณีผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะมีผลในรอบบิลถัดไป  อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. สำหรับแพ็กเกจ X-treme  ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G ได้อย่างต่อเนื่อง ตามความเร็วสูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่ได้รับตลอดการใช้งาน
3. การคิดค่าโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G ตามตารางข้างต้น เมื่อโทรศัพท์จับสัญญาณ TOT3G / TOT Mobile เท่านั้นโดยระบบจะคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที หากหน้าจอแสดงสัญญาณ TH AIS / TH GSM (โครงข่ายโรมมิ่ง) และมีการโทรออกไปยังเลขหมายอื่น หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีในอัตรา 1.65 สตางค์/วินาที  สำหรับการโทร และ 0.85 บาท/MB  สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
4. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น  เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
5. อัตราค่าโทรศัพท์ SMS MMS faceTALK และอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ต3จี  ตามตารางข้างต้น ส่วนเกินจากการใช้งานคิดอัตราตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น 
6. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า.บมจ.ทีโอที  มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการ จะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
7. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G ตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  บริการออดิโอเท็กซ์  ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ  และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
8. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ 008  จะคิดอัตราตามที่ บมจ. ทีโอที เรียกเก็บ
9. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน  อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต  TOT3G  เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
10. TOT3G สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่า ผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
11. TOT3G สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด X- treme Net โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านทาง  www.tot3g.net. และ Application  TOT3G  Easy Mobile  ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOT3G Contact Center 1777
 
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :  ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 18132