Instagram
โปรโมชั่น : โปรโมชั่นTOT3G แบบรายเดือน บริการเสริม "Net Topping" ถึง 28 ก.พ. 62

สมัครโปรเสริม คลิก

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 

1.   สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT3G ระบบรายเดือน สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
              1.1   บริการด่วนพิเศษ กด USSD ตามด้วยรหัสแพ็กเกจที่ต้องการสมัคร 
                      *1801*30#โทรออก   สำหรับแพ็กเกจ Topping 30
                      *1801*50#โทรออก   สำหรับแพ็กเกจ Topping 50
                      *1801*100#โทรออก สำหรับแพ็กเกจ Topping 100
              1.2   บริการผ่านเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ www.tot3g.net
              1.3   บริการผ่าน TOT3G Easy Mobile
2.   สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT3G ระบบรายเดือนทุกชุด รวมถึงรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือนอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม Net Topping รายเดือนได้ 
3.   สำหรับแพ็คเกจเสริม  Topping 30 , Topping 50  และ  Topping 100  สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G ในการ download ได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 42 Mbps. หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตTOT3G ครบตามปริมาณที่กำหนด 1 GB, 2 GB และ 5 GB หรือครบตามวันที่กำหนดคือ
      30 วัน แล้วระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
4.   ผู้ใช้บริการที่สมัครแพ็กเกจเสริม Net Topping สามารถเลือกสมัครได้ครั้งละ 1 แพ็กเกจ หากมีการ
      สมัครใช้งานแพ็กเกจใหม่ แพ็กเกจเดิมที่ใช้งานอยู่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
5.   ผู้ใช้บริการที่สมัครแพ็กเกจเสริม“Topping 30”,“Topping 50” และ“Topping 100” ในใบแจ้งค่าใช้บริการของ TOT3G จะแสดงเป็นยอดบริการเสริม (VAS) ซึ่งจะมีค่าใช้บริการเพิ่มขึ้นจากแพ็กเกจหลักปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
6.   กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม TOT3G  ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G และต้องทำการตั้งค่าการใช้งานก่อนการสมัคร
7.   ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยกดรหัส *1801*0# โทรออก โดยหลังจากทำรายการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน โดยไม่สามารถขอรับหรือแลกคืนเป็นเงินได้ 
8. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ อัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOT3G เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็วในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล  และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
9.  TOT3G สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต  ผิดกฎหมายหรือขัดกับประกาศของทางราชการ
10. TOT3G สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย TOT3G เสริม ระบบรายเดือน  ชุด Net  Topping โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ โดยกดรหัส  *1993# โทรออก หรือผ่านทาง  www.tot3g.net.และ TOT3G e-Service ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ที่ TOT3G Contact Center 1777
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :  ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 27021