Instagram

e-Learning

เกี่ยวกับสินค้าและบริการ

  ก้าวทันโลกแห่งการเรียนรู้และการศึกษาด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดียครบวงจร หลากหลายทางเลือกสู่การเรียนรู้
เช่น บริการระบบสนับสนุนบริหาร จัดการการเรียนการสอนและฝึกอบรมแก่บุคลากรขององค์กรหรือนักเรียน
นักศึกษาของสถาบันการศึกษา และบริการเนื้อหาสาระ ความรู้ต่างๆบทเรียน และข้อสอบออนไลน์สำหรับ
บุคคลทั่วไปและนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 
ปัจจุบัน ทีโอที ให้บริการ ดังนี้
  • บริการ TOT lms 
เป็นบริการสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรมในองค์กร/หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระรับผิดชอบของครู อาจารย์ นักฝึกอบรม ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ง่ายดายกว่าที่เป็นอยู่ ด้วยการบริหารการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบ LMS (Learning Management System) (ข้อมูลเพิ่มเติม :  www.endutot.com )
  • บริการ  Knowledge Plus powered by TOT
เป็นการให้บริการ เนื้อหาบทเรียน และคลังข้อสอบที่เหมาะสำหรับนักเรียน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษา นอกจากนี้ Knowledge Plus powered by TOTได้เพิ่มคลังความรู้ในรูปแบบของการเรียนกวดวิชา ชื่อหมวด "กวดวิชาออนไลน์ KDC"เป็นการให้บริการการเรียนกวดวิชา ผ่านวิดีโอที่มีเนื้อหาการสอนเหมือนกับการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา พร้อมหนังสือเรียน และผู้เรียนสามารถเข้าลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.totknowledgeplus.com โดยคิดค่าบริการเป็นรายวิชา
(ข้อมูลเพิ่มเติม :  www.totknowledgeplus.com

 


อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับแต่ละบริการภายใต้บริการกลุ่ม e-Learning