Instagram

กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศความสำเร็จขยายความเท่าเทียมและทั่วถึงเน็ต 24,700 หมู่บ้าน เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้กับประชาชนทั่วประเทศสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

25 ธันวาคม 2560 | ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่บ้านหัวแท หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560 พร้อมกันนี้ได้ประกาศความสำเร็จในการขยายความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน 24,700 หมู่บ้าน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 สำหรับประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากความยากจนไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 บมจ.ทีโอที ได้ติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครบทั้ง 24,700 หมู่บ้านตามเป้าหมาย แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,468 หมู่บ้าน ภาคเหนือ 4,416 หมู่บ้าน ภาคใต้ 3,097 หมู่บ้าน ภาคกลาง 2,084 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก 1,554 หมู่บ้าน และกรุงเทพฯ และปริมณฑล 81 หมู่บ้าน ทั้งนี้ การขยายติดตั้งโครงข่ายครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการขยายความเท่าเทียม ให้ทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นจุดสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากความยากจนไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลต้องขอขอบคุณ บมจ.ทีโอที ที่ได้ทุ่มเทเร่งติดตั้งขยายโครงการเน็ตประชารัฐให้สำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลในครั้งนี้

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากต่อทุกภาคการดำเนินธุรกิจ ต่อทุกอุตสาหกรรม ทุกบริการ และมีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน วันนี้ประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่มีความตื่นตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้ ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ ซึ่งนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนความยั่งยืนให้ชุมชน โดยกระทรวงดิจิทัลตระหนักถึงการเตรียมพร้อมคนไทย 4.0 โดยกระทรวงฯ ได้การจัดอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพทางการศึกษาจากทั่วประเทศ 1,000 คน เพื่อเป็นแกนหลักของความรู้ นำไปพัฒนาขยายเครือข่ายสู่ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นจำนวน 100,000 คน ซึ่งจะเป็นผู้เชื่อมโยงขยายความรู้ไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐประมาณ 750,000 -1,000,000 คน ภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เบื้องต้นกระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำไปแล้วจำนวน 1,000 คน

ปี 2561 นับเป็นที่เป็นโอกาสและท้าทายของทุกภาคส่วน โดยกระทรวงดิจิทัลมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์จากเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมบูรณาการทำงานในการวางกลไกการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐแก่ประชาชน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “เข้าถึง เข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์ เกิดผลผลิต” รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน มีสามารถในการค้าขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) โดยใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน และทำการต่อยอดขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปยังโรงเรียน โรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อให้เกิดบริการออนไลน์ ด้านการศึกษา และสาธารณสุข ผ่านโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ซึ่งการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะเสริมสร้างชุมชนทั่วประเทศให้มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ทั้งภาคการผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมให้เกิดแหล่งความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนแหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าออกสู่ตลาดระดับโลก และตลาด Online เพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดี นำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 1977