ทีโอที พร้อมให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตภูมิภาคทั้งหมดทันทีต่อเนื่องจาก ทีทีแอนด์ที ตั้งแต่ 1 มี.ค. 60

ทีโอที พร้อมให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตภูมิภาคทั้งหมดทันทีต่อเนื่องจาก ทีทีแอนด์ที ตั้งแต่ 1 มี.ค. 60

ทีโอที พร้อมให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตภูมิภาคทั้งหมดทันทีต่อเนื่องจาก ทีทีแอนด์ที ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560

รายละเอียด
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยืนยัน การเปิดซองประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์รองรับอุปกรณ์ในโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐของ ทีโอที  เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยืนยัน การเปิดซองประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์รองรับอุปกรณ์ในโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐของ ทีโอที เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยืนยัน การเปิดซองประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์รองรับอุปกรณ์ในโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

รายละเอียด
ประกาศแจ้งข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารสัญญาร่วมการงานฯ

ประกาศแจ้งข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารสัญญาร่วมการงานฯ

ประกาศชี้แจงเรื่อง การถอดอุปกรณ์ของ ทีโอที หลังจากคู่สัญญาร่วมการงานฯ ในเขตนครหลวงสิ้นสุดลง

รายละเอียด
ทีโอที เปิดรับเอกสารประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์รองรับโครงการยกระดับโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคมฯ

ทีโอที เปิดรับเอกสารประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์รองรับโครงการยกระดับโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคมฯ

ทีโอที เปิดรับเอกสารประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์รองรับโครงการยกระดับโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วงเงินรวม 4,308 ล้านบาท

รายละเอียด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"

รายละเอียด
ทีโอที รับโล่และเกียรติบัตรจากโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

ทีโอที รับโล่และเกียรติบัตรจากโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

ทีโอที รับโล่และเกียรติบัตรจากโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

รายละเอียด