Instagram

ลูกค้าหน่วยงานรัฐ

TOT Help Call Center
ระบบ Call Center

 

 
 
ลักษณะของบริการ 
 
1. เป็นระบบ  Call Center  ที่ติดตั้งให้ อปท. ทั่วประเทศ ประมาณ 7,800 แห่ง สำหรับใช้ทำโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษใน พื้นที่ ของ อปท. เพื่อแจ้งกรณีเจ็บป่วยฉุกผเฉิน รวมทั้งสามารถแจ้งเหตุไฟไหม้ และ เหตุด่วนเหตุร้าย 
2. เมื่อผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเหตุได้ด้วยการกดปุ่มโทรศัพท์ บ้านเพียงปุ่มเดียว ระบบจะแสดงข้อมูลผู้สูงอายุ เช่น ประวัติบุคคล, รายละเอียดสุขภาพ(โรคประจำตัว,กรุ๊ปเลือด,การับบริการสุขภาพ), ข้อมูลการติดต่อกลับฉุกเฉิน (บุคคลที่ดูแล,หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ) และแผนที่บ้านบน Google map  บนจอภาพที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ  ทำให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุได้ทันที
3. ข้อมูลอื่นๆ ตามที่เทศบาลต้องการเพื่อใช้ในการเข้าช่วยเหลือสามารพิมพ์ข้อมูลออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีมีระบบการเก็บบันทึกข้อมูลการโทรแจ้งเหตุ
 
อุปกรณ์ที่บ้านของผู้สูงอายุ