Instagram

ลูกค้าหน่วยงานรัฐ

TOT Wi-Fi City
TOT Wi-Fi City
TOT Wi-Fi City
ลักษณะการให้บริการ
 
1.เป็นบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย  สำหรับให้ อปท.จัดทำโครงการ WiFi City 
2.เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ อปท.สำหรับเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันเป็นการรองรับสิทธิควรรู้ของประชาชน  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2540
3.สถานที่ให้บริการ ควรเป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ,โรงเรียน,เทศบาล, สถานที่ท่องเที่ยว, ศูนย์กลางของชุมชน ,หรือตามที่ อปท.กำหนด
4.ประชาชนสามารถนำอุปกรณ์ Notebook, Tablet, Smartphone มาลงทะเบียนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ให้บริการ ผ่านทางหน้า Web Page
5หน้า Webpage สำหรับลงทะเบียน สามารถใช้รูปแบบตามที่ อปท. ออกแบบเองได้
 
หลักการให้บริการอินเทอร์เน็ต
 
1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ด้วยบริการของ อปท.
2.สถานที่ให้บริการ ควรเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่ประชาชนทุกคนมี สิทธิใช้งานร่วมกันได้ เช่น สวนสาธารณะ,โรงเรียน,บริเวณเทศบาล, ศูนย์กลางของชุมชน 
3. เทศบาล เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย  เพื่อเป็นการนำภาษี กลับมาใช้ให้บริการประชาชน ในด้านสวัสดิการสังคม
4.บริษัท ทีโอที จำกัด ในฐานะองค์กรที่สังกัดกระทรวงไอซีที ได้รับนโยบายให้ร่วมทำโครงการต่างๆกับองค์กรภาครัฐและ  เอกชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบและบำรุงรักษา