Instagram
เกี่ยวกับทีโอที
อำนาจหน้าที่
 • 1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วย การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • 3. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 • 4. สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 • 5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท
 • 7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 • 8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
 • 9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท
 • 10. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 • 11. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท
 • 12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปค์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อำนาจหน้าที่
 • พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที และหรือผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทีโอที ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

รายนามคณะกรรมการสรรหา

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อำนาจหน้าที่
 • 1. พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการ ทีโอที กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับ ทีโอที โดยให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของ ทีโอที และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 2. พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการ ทีโอที แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ทีโอที

รายนามคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
 • อบรมสัมมนาการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน
อำนาจหน้าที่%>
 • 1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ทีโอที ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 • 2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน ทีโอที
 • 3. พิจารณาปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง ในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และ ทีโอที
 • 4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 • 5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แทนฝ่ายบริหาร จำนวน 9 ท่าน

ผู้แทนฝ่ายบริหาร

กรรมการ
จำนวน 9 ท่าน

ผู้แทนฝ่ายพนักงาน จำนวน 9 ท่าน

ผู้แทนฝ่ายพนักงาน

กรรมการ
จำนวน 9 ท่าน
อำนาจหน้าที่
 • 1. พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที ในกิจการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปดำเนินการ และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ ทีโอที ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำงานขึ้นดำเนินการเป็นการเฉพาะ
 • 2. อนุมัติหลักการและอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง เช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง กรณีเพิ่มวงเงินทั้งสัญญาและข้อตกลงแล้วไม่เกินดังนี้
  • 2.1 การเช่าทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
  • 2.2 การซื้อ หรือการจ้างทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
  • 2.3 การจ้างที่ปรึกษา ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
  การอนุมัติจัดหาตามวรรคแรก หากคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที พิจารณาอนุมัติก็ได้
 • 3. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

รายนามคณะกรรมการบริหาร

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
 • อบรมสัมมนาการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
 • ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อำนาจหน้าที่
 • 1. ให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใดๆ และสัญญาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ ทีโอที มอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร
 • 2. ให้คำปรึกษาคดีหรือข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือมีความเสี่ยง
 • 3. พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านคดีและข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษี
 • 4. ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตให้เอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุนให้บริการในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • 5. ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ทีโอที กำหนด และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตตามที่คณะกรรมการ ทีโอที มอบหมาย

รายนามคณะกรรมการกฎหมายและสัญญา

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปค์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต

นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ

นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ

กรรมการ

ศาสตราจารย์อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป

ศาสตราจารย์อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป

กรรมการ

นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล

นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล

กรรมการ
อำนาจหน้าที่
 • 1. ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
 • 2. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
 • 3. พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
 • 4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทีโอที ทราบเป็นระยะ
 • 5. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทีโอที

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ
อำนาจหน้าที่
 • 1. ทำการแทนคณะกรรมการ ทีโอที ในการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษ ในอำนาจของคณะกรรมการ ทีโอที เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที
  • 1.1 เรื่องที่คณะกรรมการ ทีโอที ส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษพิจารณา
  • 1.2 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที
 • 2. เรียกสำนวนการสอบสวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 • 3. รายงานผลให้คณะกรรมการ ทีโอที ทราบ

รายนามคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปค์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพิพัฒน์ ขันทอง

นายพิพัฒน์ ขันทอง

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
 • กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • กรรมการธนาคารออมสิน
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อำนาจหน้าที่
 • 1. พิจารณากำหนดตัวชี้วัดและทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างผู้บริหาร
 • 2. เสนอผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณา

รายนามคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
 • ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อำนาจหน้าที่
 • 1. กำหนดและทบทวนให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที ให้มีนโยบาย และเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน กำหนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการ ทีโอที คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
 • 2. กำกับดูแลการดำเนินกิจการของ ทีโอที และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทีโอที คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลกำหนดขึ้น โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของ ทีโอที และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
 • 3. กำหนดแนวทางและวางนโยบายการดำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเหมาะสมกับธุรกิจ ทีโอที รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล
 • 4. รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามความเหมาะต่อ คณะกรรรมการ ทีโอที รวมถึงกำกับดูแลการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจที่ดีของ ทีโอที ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสาธารณชน
 • 5. รายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการ ทีโอที

รายนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
 • อบรมสัมมนาการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน
อำนาจหน้าที่
 • 1. กำหนดนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท กลยุทธ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน โครงสร้างการลงทุนและการต่อหนี้ขององค์กร ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเพื่อดำเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารกับผู้ประกอบการรายอื่น และแผนธุรกิจเกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของ ทีโอที และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 • 2. เสนอแนะแนวทางกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 3. เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคคลากรให้รองรับแผนยุทธศาสตร์
 • 4. รายงานผลต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณาต่อไป

รายนามคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และกำกับธุรกิจองค์กร

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
 • ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
 • อบรมสัมมนาการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน
อำนาจหน้าที่
 • 1. ให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ ทีโอที ว่าด้วย การแต่งตั้ง โยกย้ายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ศ.2558
 • 2. รายงานผลการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายนามคณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ทีโอที

นายพิพัฒน์ ขันทอง

นายพิพัฒน์ ขันทอง

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
 • กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • กรรมการธนาคารออมสิน
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
 • ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่

รายนาม กก.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานฯท่อร้อยสาย (1/59)

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
 • ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปค์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
(นายกุศล แย้มสะอาด)

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
(นายกุศล แย้มสะอาด)

กรรมการ

นายกำธร ไวทยกุล

นายกำธร ไวทยกุล

เลขานุการ

นายชนาธิป วิจักขณา

นายชนาธิป วิจักขณา

ผู้ช่วยเลขาฯ
อำนาจหน้าที่

รายนามคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง บมจ.ทีโอที

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

รองหัวหน้าคณะฯ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

นายพิพัฒน์ ขันทอง

นายพิพัฒน์ ขันทอง

ประธานคณะทำงาน
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
 • กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • กรรมการธนาคารออมสิน
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

ผู้ทำงาน
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายกุศล แย้มสอาด

นายกุศล แย้มสอาด

คณะทำงาน

น.ส.สมใจ เกษรศิริเจริญ

น.ส.สมใจ เกษรศิริเจริญ

คณะทำงาน

นายเกรียงเดช มาจำเนียร

นายเกรียงเดช มาจำเนียร

คณะทำงาน

นายธีระ อยู่ในธรรม

นายธีระ อยู่ในธรรม

คณะทำงาน

นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ

นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ

ผู้ทำงาน

นางช่อทิพย์ รื่นนาม

นางช่อทิพย์ รื่นนาม

ผู้ทำงาน

นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล

นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล

ผู้ทำงาน

นางเยาวลักษณ์ นามกระโทก

นางเยาวลักษณ์ นามกระโทก

เลขานุการ

นางจงวัฒน์ ประสพศิลป

นางจงวัฒน์ ประสพศิลป

ผู้ช่วยเลขาฯ