Instagram
เกี่ยวกับทีโอที
อำนาจหน้าที่
 • 1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วย การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • 3. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 • 4. สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 • 5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท
 • 7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 • 8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
 • 9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท
 • 10. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 • 11. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท
 • 12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปค์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อำนาจหน้าที่
 • พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที และหรือผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทีโอที ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

รายนามคณะกรรมการสรรหา

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อำนาจหน้าที่
 • 1. พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการ ทีโอที กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับ ทีโอที โดยให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของ ทีโอที และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 2. พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการ ทีโอที แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ทีโอที

รายนามคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
 • อบรมสัมมนาการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน
อำนาจหน้าที่%>
 • 1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ทีโอที ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 • 2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน ทีโอที
 • 3. พิจารณาปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง ในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และ ทีโอที
 • 4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 • 5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แทนฝ่ายบริหาร จำนวน 9 ท่าน

ผู้แทนฝ่ายบริหาร

กรรมการ
จำนวน 9 ท่าน

ผู้แทนฝ่ายพนักงาน จำนวน 9 ท่าน

ผู้แทนฝ่ายพนักงาน

กรรมการ
จำนวน 9 ท่าน
อำนาจหน้าที่
 • 1. พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที ในกิจการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปดำเนินการ และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ ทีโอที ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำงานขึ้นดำเนินการเป็นการเฉพาะ
 • 2. อนุมัติหลักการและอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง เช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง กรณีเพิ่มวงเงินทั้งสัญญาและข้อตกลงแล้วไม่เกินดังนี้
  • 2.1 การเช่าทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
  • 2.2 การซื้อ หรือการจ้างทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
  • 2.3 การจ้างที่ปรึกษา ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
  การอนุมัติจัดหาตามวรรคแรก หากคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที พิจารณาอนุมัติก็ได้
 • 3. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

รายนามคณะกรรมการบริหาร

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
 • อบรมสัมมนาการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
 • ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อำนาจหน้าที่
 • 1. ให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใดๆ และสัญญาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ ทีโอที มอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร
 • 2. ให้คำปรึกษาคดีหรือข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือมีความเสี่ยง
 • 3. พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านคดีและข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษี
 • 4. ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตให้เอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุนให้บริการในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • 5. ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ทีโอที กำหนด และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตตามที่คณะกรรมการ ทีโอที มอบหมาย

รายนามคณะกรรมการกฎหมายและสัญญา

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปค์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต

นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ

นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ

กรรมการ

ศาสตราจารย์อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป

ศาสตราจารย์อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป

กรรมการ

นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล

นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล

กรรมการ
อำนาจหน้าที่
 • 1. ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
 • 2. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
 • 3. พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
 • 4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทีโอที ทราบเป็นระยะ
 • 5. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทีโอที

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ
อำนาจหน้าที่
 • 1. ทำการแทนคณะกรรมการ ทีโอที ในการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษ ในอำนาจของคณะกรรมการ ทีโอที เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที
  • 1.1 เรื่องที่คณะกรรมการ ทีโอที ส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษพิจารณา
  • 1.2 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที
 • 2. เรียกสำนวนการสอบสวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 • 3. รายงานผลให้คณะกรรมการ ทีโอที ทราบ

รายนามคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปค์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพิพัฒน์ ขันทอง

นายพิพัฒน์ ขันทอง

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
 • กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • กรรมการธนาคารออมสิน
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พลอากาศตรี
ทะนงศักดิ์ สุทธิสารากร

พลอากาศตรี
ทะนงศักดิ์ สุทธิสารากร

กรรมการ
อำนาจหน้าที่
 • 1. พิจารณากำหนดตัวชี้วัดและทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างผู้บริหาร
 • 2. เสนอผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณา

รายนามคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
 • ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
การศึกษา
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อำนาจหน้าที่
 • 1. กำหนดและทบทวนให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที ให้มีนโยบาย และเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน กำหนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการ ทีโอที คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
 • 2. กำกับดูแลการดำเนินกิจการของ ทีโอที และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทีโอที คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลกำหนดขึ้น โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของ ทีโอที และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
 • 3. กำหนดแนวทางและวางนโยบายการดำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเหมาะสมกับธุรกิจ ทีโอที รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล
 • 4. รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามความเหมาะต่อ คณะกรรรมการ ทีโอที รวมถึงกำกับดูแลการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจที่ดีของ ทีโอที ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสาธารณชน
 • 5. รายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการ ทีโอที

รายนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
 • อบรมสัมมนาการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน
อำนาจหน้าที่
 • 1. กำหนดนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท กลยุทธ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน โครงสร้างการลงทุนและการต่อหนี้ขององค์กร ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเพื่อดำเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารกับผู้ประกอบการรายอื่น และแผนธุรกิจเกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของ ทีโอที และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 • 2. เสนอแนะแนวทางกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 3. เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคคลากรให้รองรับแผนยุทธศาสตร์
 • 4. รายงานผลต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณาต่อไป

รายนามคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และกำกับธุรกิจองค์กร

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
 • ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
 • อบรมสัมมนาการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน
อำนาจหน้าที่
 • 1. ให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ ทีโอที ว่าด้วย การแต่งตั้ง โยกย้ายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ศ.2558
 • 2. รายงานผลการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายนามคณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ทีโอที

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
 • ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่

รายนาม กก.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานฯท่อร้อยสาย (1/59)

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

ประธานกรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
 • ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปค์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
(นายกุศล แย้มสะอาด)

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
(นายกุศล แย้มสะอาด)

กรรมการ

นายกำธร ไวทยกุล

นายกำธร ไวทยกุล

เลขานุการ

นายชนาธิป วิจักขณา

นายชนาธิป วิจักขณา

ผู้ช่วยเลขาฯ
อำนาจหน้าที่

รายนามคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง บมจ.ทีโอที

นายพิพัฒน์ ขันทอง

นายพิพัฒน์ ขันทอง

ประธานคณะทำงาน
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
 • กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • กรรมการธนาคารออมสิน
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

รองหัวหน้าคณะฯ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

นายกุศล แย้มสอาด

นายกุศล แย้มสอาด

คณะทำงาน

น.ส.สมใจ เกษรศิริเจริญ

น.ส.สมใจ เกษรศิริเจริญ

คณะทำงาน

นายเกรียงเดช มาจำเนียร

นายเกรียงเดช มาจำเนียร

คณะทำงาน

นายธีระ อยู่ในธรรม

นายธีระ อยู่ในธรรม

คณะทำงาน

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

ผู้ทำงาน
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

ผู้ทำงาน
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
การศึกษา
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมาย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมาย

ผู้ทำงานและเลขานุการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษาและสัญญา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษาและสัญญา

ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล

ผู้ทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายสัญญาและนิติการ

ผู้จัดการฝ่ายสัญญาและนิติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดการส่วนระเบียบและคำสั่ง

ผู้จัดการส่วนระเบียบและคำสั่ง

ผู้ช่วยเลขาฯ