Instagram
เกี่ยวกับทีโอที
บริการธุรกิจที่สำคัญ และรางวัลเกียรติยศ ปี 2556

บริการธุรกิจที่สำคัญ

มกราคม 2556
 • ทีโอที เปิดให้บริการ TOT iptv อย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถรับชมรายการผ่านทีวี คอมพิวเตอร์ Smart phone ได้ทุกที่ทุกเวลาแบบไร้ขีดจำกีดด้วยความคมชัดแบบ HD และสามารถชมรายการย้อนหลังได้ 72 ชั่วโมง พร้อมตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคดิจิตอลออนไลน์ของคนไทย เปิดดลกทัศน์ให้ประชาชนเข้สถึงข้อมูลข่าสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
กุมภาพันธ์ 2556
 • ในโอกาสครบรอบ 59 ปีการก่อตั้งองค์กร ทีโอที ได้ลงนามความร่วมมือ 3 ฉบับ ได้แก่ (1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิชาการ ทีโอที กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมูลนิธิ ECDL (2) ความร่วมมือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล ระหว่าง ทีโอที สถานีโทรทัศน์ไทยพีบัเอส สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เป้นการร่วมกันจัดตั้งสถานีเสริม (Gap Filer) เพื่อเพิ่มศักยภาพการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ และ (3) ความร่วมมือการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกัน (Roaming Agreement) ระหว่าง ทีโอที และ บมจ กสท โทรคมนาคม เพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกัน
 • ทีโอที รับมอบใบอนุญาติจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ใบอนุญาติประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ และใบอนุญาติประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องรายการ TOT Channel
มีนาคม 2556
 • ในงาน 'Smart Education & Smart Province' ทีโอที ได้ลงนามความร่วมมือโครงการจังหวัดอัจฉริยะของจังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และประสิทธิภาพการบริหารราชการ รวมถึงเป็นต้นแบบในการบริหารราชการ รวมถึงเป็นต้นแบบในการบริหาราชการ และขยายผลสู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป พร้อมได้เปิดตังแท็บเล็ตเพื่อนักเรียนประถมศึกาาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ทดลองใช้งาน
 • ทีโอที เปิดให้บริการเลขหมายพิเศษ 4 หลัก ISDN (PRI) ให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 1 PRI 30 วงจร 1 เลขหมาย ได้แก่หมายเลข 1710
เมษายน 2556
 • ทีโอที ร่วมมือกองทัพอากาศ เสริมศักยภาพใช้ ICT เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนให้ใช้พื้นที่และระบบไฟฟ้าในการติดตั้งเรดาร์ SPEXER 1000 และในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติกองทัพอากาศจะให้การสนับสนุนให้ใช้ท่าอากาศยานหรือระบบ Video Down Link รวมทั้งให้ความร่วมมือในการเชื่อมต่อข้อมุลการเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านเครือข่ายการสื่อสารของกองทัพอากาศทั้งในระบบเสียง และ RDS (Radio Data system)
 • ทีโอที ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาดมบายแอพพลิเคชั่น 'ROADiE live by TOT' เพื่อเป็นเครื่องมืออัพเดทสถานการณ์การเดินทางที่อยุ่รอบ ๆ ตัว สามารถร่วมแชร์ไลฟืสไตล์ และข่าวสารอัพเดทต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุน แผนกลยุทธ์ Quad Play ด้านกลุ่มคอนเทนท์ และแอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มช่องทางและบริการใหม่ ๆ สำหรับ ทีดอที ในการให้บริการเชิงพาณิชย์ในอนาคต
 • ทีโอที ร่วมกับ ไซแมท ให้บริการเน็ต 30-100 Mbps ภายใต้แบรนด์ 'Sinet powered by TOT' ตอบสนองการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งลูกค้าบุคคลทั่วไป บ้านพักอาศัย ธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ โดยนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะขยายให้ครอบคลุมจังหวัดสำคัญทั่วประเทศ
พฤษภาคม 2556
 • ทีโอที ให้การสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลักรองรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 จัดโดย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำจากประเทศต่าง ๆ รวม 49 ประเทศ
มิถุนายน 2556
 • ทีโอที ลงนามร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารรสุข พัฒนาระบบการแจ้งเหตุเจ้บป่วยฉุกเแินสำหรับผุ้สูอายุและผู่บกพร่องทางการได้ยินและการพูด พร้อมจัดหาล่ามและจัดทำฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที โดยพัฒนานวัตกรรมภายใต้ชื่อ 'TOT Help Call Center 1669'
 • ทีโอที ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเครือข่ายไร้สายในแนวราบทั้งหมด ตอบสนองการเป็น Digital University มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี
 • ทีโอที เปิดให้บริการกวดวิชาออนไลน์ภายใต้บริการ Knowledge plus Powered by TOT บริการคลังความรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ e-Learning และ Digital Content คลังข้อสอบ สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.totknowledgeplus.com
ตุลาคม 2556
 • ทีโอที จัดตั้งบริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (TOT OS) รับจ้างหมาบริการจาก ทีโอที เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการเสริมโอกาสรองรับความต้องการของตลาดโทรคมนาคม
 • ทีโอที ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนา CIO16 Association of Thailand 10th CIOs Summit 2013 Crossing Borders CIOs' Innovation & Inspiration ซึ่งเป็นแคมเปญลูกค้ารายใหญ่ Drive your Biz เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมหลักของประเทศ
พฤศจิกายน 2556
 • ทีโอที เปิดตัว Facebook และ Twitter อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ 'TOT Public Company Limited' เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 'ทุกที่ ทุกเวลา ทุกวิธีการ' พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมให้กับลูกค้า
 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ทีโอที ได้ประสานความร่วมมือโครงการนวัตกรรมศูนย์สั่งการกล้องวงจรปิด (Miracle Eyes) เพื่อป้องกัยปราบปรามอาชญากรรมแบบเบ็๋ดเสร็จ และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเปิดให้บริการ 2 ระบบ คือ ระบบแจ้งเหตุ และระบบแจ้งเตือน
ธันวาคม 2556
 • ทีโอที ได้ติดตั้งสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G แล้วเสร็จร้อยละ 99 ประมาณ 5,300 สถานีฐาน โดยสามารถให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศ ณ ธันวาคม 2556 มีจำนวนผู้ใช้บริการประมาณ 517,000 เลขหมาย เพิ่มขึ้นจากปี 2555 กว่า 319,000 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 161.7
 • ทีโอที ได้ลงนามสัญญาให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) เพื่อบ้านพักอาศัยและภาคธุรกิจในโครงการมิราเคิลส์ไฟว์ เขาใหญ่ ของบริษัท แนชเชอรัล ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพียงรายเดียวเป้นระยะเวลา 5 ปี

รางวัลเกียรติยศ

มีนาคม 2556
 • ทีโอที ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดร้านงานกาชาด ตามแนวคิดหลักของงาน คือ 'งานกาชาด ประจำปี 2556 ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุข เพื่อปวงชน'
เมษายน 2556
 • ทีโอที ได้รับรางวัลเหรียญทอง 'โทรศัพท์สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน' ในงาน '41st International Exhibition of Invention of Geneva' ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
กันยายน 2556
 • ทีโอที ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทองค์กรภาครัฐ จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภา จากผลงาน 'ระบบโทรศัพท์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมสำหรับผู้พิการ'
ตุลาคม 2556
 • ทีโอที ได้รับรางวัลชมเชยนวัตกรรม 'ระบบการวัดประสิทธิภาพโครงข่าย (TOT-netview)' ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ธันวาคม 2556
 • ทีโอที ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 6 จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขา Fiber to the home (Ftth) และสาขา Data Communication
 • ทีโอที ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สำหรับผลงาน 'TOT Help Call Center' ในงาน 'Soel International Invention Fair 2013 (SIIF) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
 • ทีโอที ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี 2556 ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำหรับผลงาน 'ระบบโทรศัพท์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน'
 • ทีโอที ได้รับรางวัลผู้เสียภาษีคุณภาพ ประจำปี 2555 ในพิธีมอบรางวัล 'รัษฎากรพิพัฒน์' โดยกรมสรรพากร